uczestnicy

Prof. dr hab. Agnieszka Maria Kijewska

 

Prof. dr hab. Agnieszka Maria Kijewska. Kierownik projektu
Prof. dr hab. Agnieszka Maria Kijewska. Kierownik projektu. Photo Dagmara Siek.

Prof. dr hab. Agnieszka Maria Kijewska

 • Profesor filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Wydział Filozofii; Instytut Filozofii.
 • Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; Członkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; Sekcja I – 2. Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

Przebieg pracy naukowej:

Edukacja:

 • 1985 – Wydział Filozofii KUL:  tytuł magistra filozofii ze specjalnością historia filozofii na podstawie pracy: Wpływ myśli chrześcijańskiej na koncepcję piękna Pseudo-Dionizego Areopagity; promotor: ks. prof. dr hab. Marian Kurdziałek.
 • 1993 – Wydział Filozofii KUL:  doktor filozofii na podstawie pracy: Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny; promotor: prof. dr hab. M. Kurdziałek; recenzenci: prof. dr hab. W. Stróżewski (UJ), dr hab. Zieliński (prof. KUL).
 • 2000-03-16 – Wydział Filozofii KUL: doktor habilitowany na podstawie rozprawy Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres; recenzenci: prof. dr hab. M. Markowski (PAN), prof. dr hab. M. Gogacz (USKW), dr hab. E. Zieliński (prof. KUL).
 • 2007-10-22  Prezydent RP podpisał wniosek o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 

Praca zawodowa:

 • 1988 Asystent przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii KUL;
 • 1994 Adiunkt przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii KUL;
 • 01.06.2001  Stanowisko profesora na okres 5 lat przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii KUL.
 • 1.09.2001-31.08.2004 – prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do spraw nauki,  kontaktów zagranicznych i promocji uniwersytetu;
 • 01.11.2008- profesor nadzwyczajny.

 

Dorobek naukowy (wybrane pozycje):

 • Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza-jej źródła i recepcja, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011 (monografia).
 • “Eriugena’s Idealist Interpretation of Paradise”, w: Eriugena, Berkeley and the Idealist Tradition, ed. S. Gersh, D. Moran, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2006, s.168-186 [Recenzje: Speculum 82/3 (2007), s. 785; A. Falcon, Review of Metaphysics 61/2 (2007), 417-419; J. Hackett, Journal of the History of Philosophy 46/4 (2008), s. 638-640; C. Bradatan, Berkeley Studies 19 (2008), s. 40-43].
 • “’Conversión del intelecto’ y ‘Conversión de la voluntad’ en las „Confesiones” de san Agustin”, Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, Pamplona 2009, s. 51-71.
 • “Idiota de mente: Cusanus’ Position in the Debate between Aristotelianism and Platonism”, w: Nicholas of Cusa on the Self and Self-Consciousness, ed. W. Euler, Y. Gustafsson, I. Wikstrom, Abo (Turku) 2010, s. 67-88.
 • „The Conception of the First Cause in Book Two of John Scottus Eriugena’s Periphyseon”, Anuario Filosófico 44/1 (2011), s. 29-52.
 • „Boethius – Divine Man or Christian Philosopher?” , w: Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism, wyd. Maria Dzielska, Kamilla Twardowska, seria: „Byzantina et Slavica Cracoviensia” vol. VII, Kraków 2013, p. 75-89.
 • „Eriugena and the Twelfth Century: The Concept of Ratio”, w: Eriugena and Creation, wyd. M. Allen, W. Otten, seria: Instrumenta Patristica et Mediaevalia t. 68, Wydawnictwo Brepols, Turnhout 2014, s. 393-426.
 • „Nicolas de Cues – le philosophe de la Renaissance?”, w: Construction d’un imaginaire collectif europeen, red. L. Kańczugowski, Lublin 2014, s. 73-91.
 • Divine Logos in the Heart of Boethius’s Path Towards Summum Bonum, „Revista Española de Filosofia Medieval” 21 (2014), s. 39-52.
 • Innominabilis w: Der Bildbegriff bei Meister Eckhart und Nikolaus von Kues, wyd. Harald Schwaetzer und Marie-Anne Vannier, Münster/Aschendorff 2015, s.167-178.

 

Dotychczasowe projekty badawcze (wykaz projektów badawczych finansowanych przez krajowe lub międzynarodowe instytucje naukowe, zakończonych do 10 lat od momentu złożenia wniosku – tytuł i numer projektu, źródło finansowania, lata realizacji, jednostka naukowa, charakter udziału (kierownik, wykonawca) i zakres udziału w projekcie, najważniejsze opublikowane wyniki)

 • 2005-2008 indywidualny grant badawczy przyznany przez Komitet Badań Naukowych na okres 18 miesięcy pt. U źródeł kultury europejskiej. Filozofia Boecjusza; 031/H01/2005/2008; rezultat: monografia: Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza – jej źródła i recepcja, Kęty 2011.
 • 2008 – uczestnik projektu Cusanus –Portal pod kierunkiem prof. A. W. Eulera z Institute für Cusanus Forschung (Trewir, Niemcy); rezultat – artykuły: urts173.uni-trier.de.8080/Cusanus/artikel/johannes-scotus-eriugena oraz: urts173.unitrier.de:8080/Cusanus/artikel/boethius
 • 2009 – Kierownik projektu: Neoplatońskie źródła kultury europejskiej: Eriugena-Kuzańczyk – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej nr 12245/09/TM;  rezultat: monografia wieloautorska: Eriugena-Cusanus, wyd. A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer, Lublin 2011.
 • 2009-2011 uczestnik grantu sponosrowanego przez Ministerio de Ciencia e Innovación de España pt. Las nociones de causalidad y manifestación como explicatio mundi. De Escoto Eriugena a M. Eckhart, FFI2008-02804, kierownik: prof. M-J. Soto (Pamplona); rezultat – artykuł: „The Conception of the First Cause in Book Two of  John Scottus Eriugena’s Periphyseon”, Anuario Filosófico 44/1 (2011), s. 29-52.
 • 2011 – udział w projekcie „Mistyka reńska”, kierowanym przez prof. M.-A. Vannier (Université P. Verlain, Metz), Maison des Sciences de l’homme Lorraine i Institute für Cusanus Forschung (Trewir, Niemcy); rezultat – artykuł: 44. „Scot Erigène Jean”, w: Encyclopédie des mystiques rhénans. D’Eckhart a Nicolas de Cues et leur réception, ed. M.-A. Vannier, Paris 2011, Cerf, s. 1033-1038.
 • 2012-14 – uczestnik grantu sponosrowanego przez Ministerio de Ciencia e Innovación de España pt. Universitas rerum y metafisica del logos en la interpretacion neoplatonia medieval del proceso emanativo-manifestativo de la causalidad. De Escoto Eriugena a M. Eckhart- FFI2011-28729 (2012-14); kierownik projektu prof. M.-J. Soto (Pamplona); rezultat – artykuł: Divine Logos in the Heart of Boethius’s Path Towards Summum Bonum, „Revista Española de Filosofia Medieval” 21 (2014), ISSN: 1133-0902, s. 39-52.
 • 2013-2017 – grant UE: New Commnities of Interpretation: Context, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe – COST European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (2013-2017) – Grupa 1; rezultat: aktywne uczestnictwo (wykłady) w 3 międzynarodowych spotkaniach.
 • 2015-2017 – uczestnik grantu: Unidad y Pluralidad Metafísica del Logos en las líneas explicativas medievales de la racionalidad de la naturaleza; Financiación: PIUNA, Ref. 2015-24; kierownik grantu – prof. M.-J. Soto (Pamplona);
 • 2015-2018 – Grant badawczy NCN, Opus 8: Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi. Wolnośc człowieka a hipoteza teistyczna; kierownik projektu.

 

Inne osiągnięcia i doświadczenia naukowe w kraju i zagranicą (kraj, instytucja, charakter pobytu, czas trwania pobytu)

Stypendia i staże zagraniczne:

 • 1987 3-miesięczne stypendium językowe TP KUL w Paryżu
 • 1995-1996 6- miesięczne stypendium naukowe w Instytucie Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven.
 • 1999 3-miesięczne stypendium naukowe w Instytucie Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven
 • 1999 1-miesięczne stypendium im. Lanckorońskich, Londyn.
 • 21-30.10. 2003 – Misja profesorska w ramach współpracy polsko-włoskiej, Rzym, Sapienza.
 • 1-14. 03. 2007 Stypendium w Instytucie Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven.
 • 15.10-13.11.2007 Stypendium DAAD w Institut fur Cusanus Forschung w Trewirze.
 • 7-13 lutego 2010- Staż ICT- Utrecht (Holandia) wykład: 11.02: Boethius Platonic and Christian Thinker; 12.02. seminarium: Being a Historian of Mediaeval Philsophy.
 • 23-30 września 2012 – Leuven, Instytut Filozofii, kwerenda.

 

Współpraca międzynarodowa:

 • 1997 – członek  SIEPM (Société International pour l’étude de la philosophie médiévale);
 • od 2009 – członek Board of the Officers of SPES (Society for the Promotion of Eriugenian Studies).
 • od 2010 członek Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte (Trewir, Niemcy);
 • 9.10. 2003 – przewodnicząca polskiej gałęzi International Society for Neoplatonic Studies (ISNS);
 • od 2014 – członek Instituto de Estudios Medievales; Universidad de Navarra, Pamplona (http://www.unav.edu/centro/estudiosmedievales/investigacion)

 

Wyróżnienia i nagrody krajowe i międzynarodowe (rodzaj nagrody, kraj, data):

 • 18 VI 2004 – Nagroda Rektora KUL I stopnia za organizację międzynarodowej konferencji: Byt czy dobro? Metamorfozy neoplatonizmu.
 • 21 IX 2005 – Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP.
 • Czerwiec 2008 – Nagroda II stopnia przyznana przez Rektora KUL  za książkę Święty Augustyn (Warszawa 2007);
 • Grudzień 2015 – Nagroda I stopnia przyznana przez Rektora KUL za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

 

Doświadczenia w zakresie prac dokumentacyjnych, edytorskich lub słownikowych:

 • Współpracownik Cusanus Portal, Encyclopédie des mystiques rhénans, Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Encyklopedii Katolickiej i in.;
 • Redakcja i współredakcja wydawnictw:
  • Platon-nowa interpretacja, red. A. Kijewska, E. I. Zieliński, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993.
  • Being or Good. Metamorphoses of Neoplatonism, ed. A. Kijewska, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2004.
  • Catholic Universities in the New Europe, eds. Ch. Garbowski, P. Gutowski, A. Kijewska, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2005 [Recenzja: E. Solska, „Europa w przestrzeni Uniwersytetu”, Znak 11 (2005), s. 160-164].
  • Eriugena – Cusanus. Papers of the Colloquium, eds. A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer, Seria: Colloquia Mediaevalia Lublinensia I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
  • Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, redakcja, wprowadzenie (s. 9-16) A. Kijewska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 • Tłumaczenie i wydanie tekstów klasycznych ze wstępem i przypisami:
  • Jan Szkot Eriugena, Komentarz do Ewangelii Jana z Homilią, tłumaczenie, komentarz, przypisy A. Kijewska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2000, s. 144; II -wydanie, Wydawnictwo DeAgostini- Altaya, Warszawa 2003, s. 228; III wydanie w serii “Biblioteka Filozofów”, Wydawnictwo Hachette, Warszawa 2010, s. 216.
  • Boecjusz, Traktaty teologiczne, tłumaczenie A. Kijewska, R. Bielak, wstęp i przypisy A. Kijewska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 88; wydanie II poprawione w wersji dwujęzycznej w serii “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007.
  • Mikołaj z Kuzy, O grze kulą. Dialog w dwóch księgach, tłumaczenie, wstęp (s. CXX) i przypisy A. Kijewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 140.
  • Mikołaj z Kuzy, Laik o umyśle, tłumaczenie, wstęp (s. 5-60), przypisy A. Kijewska, dwujęzyczna seria “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008.
  • Eriugena, Periphyseon I, tłumaczenie, wstęp (s. 5- 57), przypisy, dwujęzyczna seria “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009, s. 324.
  • Eriugena, Periphyseon II, tłumaczenie, wstęp (s. 5- 36), przypisy, dwujęzyczna seria “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010, s. 318.
  • Eriugena, Periphyseon III, tłumaczenie, wstęp (s. 5-48), przypisy, dwujęzyczna seria “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010, s. 428.
  • Eriugena, Periphyseon IV, tłumaczenie, wstęp (s. 5-53), przypisy, dwujęzyczna seria “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, s. 410.
 • 2015 – Redaktor naczelna „Roczników Filozoficznych”.

 

Członek rad naukowych i komitetów redakcyjnych czasopism:

 • „Peitho. Examina Antiqua”,
 • „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”,
 • „Studia Antyczne i Mediewistyczne”,
 • „Coincidentia. Zeitschrift für europäische Geistesgeschichte”.