Prof. dr hab. Agnieszka Maria Kijewska

 

Prof. dr hab. Agnieszka Maria Kijewska. Kierownik projektu
Prof. dr hab. Agnieszka Maria Kijewska. Kierownik projektu. Photo Dagmara Siek.

Prof. dr hab. Agnieszka Maria Kijewska

 • Profesor filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Wydział Filozofii; Instytut Filozofii.
 • Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; Członkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; Sekcja I – 2. Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

Przebieg pracy naukowej:

Edukacja:

 • 1985 – Wydział Filozofii KUL:  tytuł magistra filozofii ze specjalnością historia filozofii na podstawie pracy: Wpływ myśli chrześcijańskiej na koncepcję piękna Pseudo-Dionizego Areopagity; promotor: ks. prof. dr hab. Marian Kurdziałek.
 • 1993 – Wydział Filozofii KUL:  doktor filozofii na podstawie pracy: Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny; promotor: prof. dr hab. M. Kurdziałek; recenzenci: prof. dr hab. W. Stróżewski (UJ), dr hab. Zieliński (prof. KUL).
 • 2000-03-16 – Wydział Filozofii KUL: doktor habilitowany na podstawie rozprawy Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres; recenzenci: prof. dr hab. M. Markowski (PAN), prof. dr hab. M. Gogacz (USKW), dr hab. E. Zieliński (prof. KUL).
 • 2007-10-22  Prezydent RP podpisał wniosek o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 

Praca zawodowa:

 • 1988 Asystent przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii KUL;
 • 1994 Adiunkt przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii KUL;
 • 01.06.2001  Stanowisko profesora na okres 5 lat przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii KUL.
 • 1.09.2001-31.08.2004 – prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do spraw nauki,  kontaktów zagranicznych i promocji uniwersytetu;
 • 01.11.2008- profesor nadzwyczajny.

 

Dorobek naukowy (wybrane pozycje):

 • Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza-jej źródła i recepcja, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011 (monografia).
 • “Eriugena’s Idealist Interpretation of Paradise”, w: Eriugena, Berkeley and the Idealist Tradition, ed. S. Gersh, D. Moran, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2006, s.168-186 [Recenzje: Speculum 82/3 (2007), s. 785; A. Falcon, Review of Metaphysics 61/2 (2007), 417-419; J. Hackett, Journal of the History of Philosophy 46/4 (2008), s. 638-640; C. Bradatan, Berkeley Studies 19 (2008), s. 40-43].
 • “’Conversión del intelecto’ y ‘Conversión de la voluntad’ en las „Confesiones” de san Agustin”, Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, Pamplona 2009, s. 51-71.
 • “Idiota de mente: Cusanus’ Position in the Debate between Aristotelianism and Platonism”, w: Nicholas of Cusa on the Self and Self-Consciousness, ed. W. Euler, Y. Gustafsson, I. Wikstrom, Abo (Turku) 2010, s. 67-88.
 • „The Conception of the First Cause in Book Two of John Scottus Eriugena’s Periphyseon”, Anuario Filosófico 44/1 (2011), s. 29-52.
 • „Boethius – Divine Man or Christian Philosopher?” , w: Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism, wyd. Maria Dzielska, Kamilla Twardowska, seria: „Byzantina et Slavica Cracoviensia” vol. VII, Kraków 2013, p. 75-89.
 • „Eriugena and the Twelfth Century: The Concept of Ratio”, w: Eriugena and Creation, wyd. M. Allen, W. Otten, seria: Instrumenta Patristica et Mediaevalia t. 68, Wydawnictwo Brepols, Turnhout 2014, s. 393-426.
 • „Nicolas de Cues – le philosophe de la Renaissance?”, w: Construction d’un imaginaire collectif europeen, red. L. Kańczugowski, Lublin 2014, s. 73-91.
 • Divine Logos in the Heart of Boethius’s Path Towards Summum Bonum, „Revista Española de Filosofia Medieval” 21 (2014), s. 39-52.
 • Innominabilis w: Der Bildbegriff bei Meister Eckhart und Nikolaus von Kues, wyd. Harald Schwaetzer und Marie-Anne Vannier, Münster/Aschendorff 2015, s.167-178.

 

Dotychczasowe projekty badawcze (wykaz projektów badawczych finansowanych przez krajowe lub międzynarodowe instytucje naukowe, zakończonych do 10 lat od momentu złożenia wniosku – tytuł i numer projektu, źródło finansowania, lata realizacji, jednostka naukowa, charakter udziału (kierownik, wykonawca) i zakres udziału w projekcie, najważniejsze opublikowane wyniki)

 • 2005-2008 indywidualny grant badawczy przyznany przez Komitet Badań Naukowych na okres 18 miesięcy pt. U źródeł kultury europejskiej. Filozofia Boecjusza; 031/H01/2005/2008; rezultat: monografia: Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza – jej źródła i recepcja, Kęty 2011.
 • 2008 – uczestnik projektu Cusanus –Portal pod kierunkiem prof. A. W. Eulera z Institute für Cusanus Forschung (Trewir, Niemcy); rezultat – artykuły: urts173.uni-trier.de.8080/Cusanus/artikel/johannes-scotus-eriugena oraz: urts173.unitrier.de:8080/Cusanus/artikel/boethius
 • 2009 – Kierownik projektu: Neoplatońskie źródła kultury europejskiej: Eriugena-Kuzańczyk – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej nr 12245/09/TM;  rezultat: monografia wieloautorska: Eriugena-Cusanus, wyd. A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer, Lublin 2011.
 • 2009-2011 uczestnik grantu sponosrowanego przez Ministerio de Ciencia e Innovación de España pt. Las nociones de causalidad y manifestación como explicatio mundi. De Escoto Eriugena a M. Eckhart, FFI2008-02804, kierownik: prof. M-J. Soto (Pamplona); rezultat – artykuł: „The Conception of the First Cause in Book Two of  John Scottus Eriugena’s Periphyseon”, Anuario Filosófico 44/1 (2011), s. 29-52.
 • 2011 – udział w projekcie „Mistyka reńska”, kierowanym przez prof. M.-A. Vannier (Université P. Verlain, Metz), Maison des Sciences de l’homme Lorraine i Institute für Cusanus Forschung (Trewir, Niemcy); rezultat – artykuł: 44. „Scot Erigène Jean”, w: Encyclopédie des mystiques rhénans. D’Eckhart a Nicolas de Cues et leur réception, ed. M.-A. Vannier, Paris 2011, Cerf, s. 1033-1038.
 • 2012-14 – uczestnik grantu sponosrowanego przez Ministerio de Ciencia e Innovación de España pt. Universitas rerum y metafisica del logos en la interpretacion neoplatonia medieval del proceso emanativo-manifestativo de la causalidad. De Escoto Eriugena a M. Eckhart- FFI2011-28729 (2012-14); kierownik projektu prof. M.-J. Soto (Pamplona); rezultat – artykuł: Divine Logos in the Heart of Boethius’s Path Towards Summum Bonum, „Revista Española de Filosofia Medieval” 21 (2014), ISSN: 1133-0902, s. 39-52.
 • 2013-2017 – grant UE: New Commnities of Interpretation: Context, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe – COST European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (2013-2017) – Grupa 1; rezultat: aktywne uczestnictwo (wykłady) w 3 międzynarodowych spotkaniach.
 • 2015-2017 – uczestnik grantu: Unidad y Pluralidad Metafísica del Logos en las líneas explicativas medievales de la racionalidad de la naturaleza; Financiación: PIUNA, Ref. 2015-24; kierownik grantu – prof. M.-J. Soto (Pamplona);
 • 2015-2018 – Grant badawczy NCN, Opus 8: Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi. Wolnośc człowieka a hipoteza teistyczna; kierownik projektu.

 

Inne osiągnięcia i doświadczenia naukowe w kraju i zagranicą (kraj, instytucja, charakter pobytu, czas trwania pobytu)

Stypendia i staże zagraniczne:

 • 1987 3-miesięczne stypendium językowe TP KUL w Paryżu
 • 1995-1996 6- miesięczne stypendium naukowe w Instytucie Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven.
 • 1999 3-miesięczne stypendium naukowe w Instytucie Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven
 • 1999 1-miesięczne stypendium im. Lanckorońskich, Londyn.
 • 21-30.10. 2003 – Misja profesorska w ramach współpracy polsko-włoskiej, Rzym, Sapienza.
 • 1-14. 03. 2007 Stypendium w Instytucie Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven.
 • 15.10-13.11.2007 Stypendium DAAD w Institut fur Cusanus Forschung w Trewirze.
 • 7-13 lutego 2010- Staż ICT- Utrecht (Holandia) wykład: 11.02: Boethius Platonic and Christian Thinker; 12.02. seminarium: Being a Historian of Mediaeval Philsophy.
 • 23-30 września 2012 – Leuven, Instytut Filozofii, kwerenda.

 

Współpraca międzynarodowa:

 • 1997 – członek  SIEPM (Société International pour l’étude de la philosophie médiévale);
 • od 2009 – członek Board of the Officers of SPES (Society for the Promotion of Eriugenian Studies).
 • od 2010 członek Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte (Trewir, Niemcy);
 • 9.10. 2003 – przewodnicząca polskiej gałęzi International Society for Neoplatonic Studies (ISNS);
 • od 2014 – członek Instituto de Estudios Medievales; Universidad de Navarra, Pamplona (http://www.unav.edu/centro/estudiosmedievales/investigacion)

 

Wyróżnienia i nagrody krajowe i międzynarodowe (rodzaj nagrody, kraj, data):

 • 18 VI 2004 – Nagroda Rektora KUL I stopnia za organizację międzynarodowej konferencji: Byt czy dobro? Metamorfozy neoplatonizmu.
 • 21 IX 2005 – Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP.
 • Czerwiec 2008 – Nagroda II stopnia przyznana przez Rektora KUL  za książkę Święty Augustyn (Warszawa 2007);
 • Grudzień 2015 – Nagroda I stopnia przyznana przez Rektora KUL za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

 

Doświadczenia w zakresie prac dokumentacyjnych, edytorskich lub słownikowych:

 • Współpracownik Cusanus Portal, Encyclopédie des mystiques rhénans, Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Encyklopedii Katolickiej i in.;
 • Redakcja i współredakcja wydawnictw:
  • Platon-nowa interpretacja, red. A. Kijewska, E. I. Zieliński, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993.
  • Being or Good. Metamorphoses of Neoplatonism, ed. A. Kijewska, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2004.
  • Catholic Universities in the New Europe, eds. Ch. Garbowski, P. Gutowski, A. Kijewska, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2005 [Recenzja: E. Solska, „Europa w przestrzeni Uniwersytetu”, Znak 11 (2005), s. 160-164].
  • Eriugena – Cusanus. Papers of the Colloquium, eds. A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer, Seria: Colloquia Mediaevalia Lublinensia I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
  • Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, redakcja, wprowadzenie (s. 9-16) A. Kijewska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 • Tłumaczenie i wydanie tekstów klasycznych ze wstępem i przypisami:
  • Jan Szkot Eriugena, Komentarz do Ewangelii Jana z Homilią, tłumaczenie, komentarz, przypisy A. Kijewska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2000, s. 144; II -wydanie, Wydawnictwo DeAgostini- Altaya, Warszawa 2003, s. 228; III wydanie w serii “Biblioteka Filozofów”, Wydawnictwo Hachette, Warszawa 2010, s. 216.
  • Boecjusz, Traktaty teologiczne, tłumaczenie A. Kijewska, R. Bielak, wstęp i przypisy A. Kijewska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 88; wydanie II poprawione w wersji dwujęzycznej w serii “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007.
  • Mikołaj z Kuzy, O grze kulą. Dialog w dwóch księgach, tłumaczenie, wstęp (s. CXX) i przypisy A. Kijewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 140.
  • Mikołaj z Kuzy, Laik o umyśle, tłumaczenie, wstęp (s. 5-60), przypisy A. Kijewska, dwujęzyczna seria “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008.
  • Eriugena, Periphyseon I, tłumaczenie, wstęp (s. 5- 57), przypisy, dwujęzyczna seria “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009, s. 324.
  • Eriugena, Periphyseon II, tłumaczenie, wstęp (s. 5- 36), przypisy, dwujęzyczna seria “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010, s. 318.
  • Eriugena, Periphyseon III, tłumaczenie, wstęp (s. 5-48), przypisy, dwujęzyczna seria “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010, s. 428.
  • Eriugena, Periphyseon IV, tłumaczenie, wstęp (s. 5-53), przypisy, dwujęzyczna seria “Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, s. 410.
 • 2015 – Redaktor naczelna „Roczników Filozoficznych”.

 

Członek rad naukowych i komitetów redakcyjnych czasopism:

 • „Peitho. Examina Antiqua”,
 • „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”,
 • „Studia Antyczne i Mediewistyczne”,
 • „Coincidentia. Zeitschrift für europäische Geistesgeschichte”.