Józef Turek. Bibliografia

Pozycje książkowe (monografie)

 1. Kosmologia Alberta Einsteina i jej filozoficzne uwarunkowania, Lublin 1982.
 2. Wszechświat dynamiczny. Rewolucja naukowa w kosmologii, Lublin 1995.
 3. Filozoficzne interpretacje faktów naukowych, Lublin 2009.
 4. Kosmiczne koincydencje. Proponowane wyjaśnienia, Lublin 2014.

Rozprawy (Artykuły)

 1. The Development of the Primeval Atom Hypothesis, w: Contributions, Universite Catholicque de Louvain, Louvain-la-Neuve 1980. Tłumaczenie francuskie opublikowane wspólnie z O. Godartem, Le développement de l’hypothèse de l’atome primitif, „Revue des Questions Scientifiques”, I: 153(1982)2, 145-171; II: 153(1982)3, 311-339.
 2. Kazanie „Tota Pulchra” Jana Gersona oraz „Clipeus” Jana de Breitenbacha. Z dziejów dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP w XV wieku w świetle zbiorów warmińskich, „Studia Warmińskie” 18(1981), 467-536.
 3. Historyczne tło filozofii Georges Lemaître’a, „Studia Warmińskie” 19(1982), 421-433.
 4. Osobliwość początkowa a kreacjonizm w ujęciu G. Lemaître’a, „Studia Warmińskie” 19(1982), 435-448.
 5. Poglądy metakosmologiczne G. Lemaître’a, „Roczniki Filozoficzne” 32(1984)3, 31-47.
 6. Georges Lemaître’s contribution to the formation of the dynamic view of the Universe, „Roczniki Filozoficzne” 33(1985)3, 59-74.
 7. Tomaszowe ujęcie czasowej nieskończoności Wszechświata a współczesna kosmologia, „Roczniki Filozoficzne” 34(1986)3, 103-125.
 8. Georges Lemaître and the Pontifical Academy of Sciences, w: Vatican Observatory Publications, vol. 2, no 13, Specola Vaticana 1989.
 9. Założenia problematyki nieskończoności Wszechświata w kosmologii Robertsona-Walkera, „Roczniki Filozoficzne” 37/38(1989/1990)3, 23-51.
 10. Filozoficzne implikacje matematyzacji przyrody, w: M. Heller, J. Życiński, A. Michalik (red.), Matematyczność przyrody, Kraków 1990, 113-132.
 11. Wszechświat czasowo nieskończony i stworzony, „Studia Warmińskie” 28(1991), 217-233.
 12. Czynnik empiryczny w teoriach kosmologicznych, „Roczniki Filozoficzne” 41(1993)3, 5-47.
 13. Czynnik czasowy w związkach przyczynowych, „Roczniki Filozoficzne” 44(1996)3, 35-57.
 14. Filozoficzno-światopoglądowe implikacje dynamicznego obrazu Wszechświata, w: M. Heller, S. Budzik, S. Wszołek (red.), Obrazy świata w teologii i w naukach przyrodniczych, Tarnów 1996, s. 125-145.
 15. Wszechświat wobec człowieka, „Studia Warmińskie” 33(1996), 199-216.
 16. Otwartość filozofii przyrody na nauki szczegółowe w ujęciu Stanisława Mazierskiego, „Roczniki Filozoficzne” 45(1997)3, 21-48.
 17. Ewolucyjny charakter procesów kosmicznych, „Studia Warmińskie” 34(1997), 247-260.
 18. Polskie wydanie filozoficznych pism Alberta Einsteina, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 44(1999)3-4, 129-149.
 19. Dlaczego Wszechświat jest tak duży, jaki jest?, w: G. Bugajak, A. Latawiec (red.), Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, Warszawa 2001, 132-143.
 20. Metafilozofia Alberta Einsteina, „Roczniki Filozoficzne” 50(2002)1, 459-496.
 21. Geneza idei Wszechświata dynamicznego, „Roczniki Filozoficzne” 50(2002)3, 135-142.
 22. Ważniejsze źródła konfliktu nauka – wiara, w: R. Janusz, B. Lisiak, J. Poznański (red.), Nauka – Wiara – Katecheza. Jak mówić o relacjach nauka – wiara w katechezie?, Kraków 2002, 26-41.
 23. Doświadczenie dialogu ze światem nauki, w: Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenia Kościoła XX wieku. Materiały Tygodnia Eklezjologicznego 2000, Lublin 2003, 367-373.
 24. Implikacje ontologiczne typu redukcyjnego jako metoda uprawiania filozofii przez Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka, w: Z. Liana, A. Michalik (red.), Filozofia a nauka w myśli Księdza Kazimierza Kłósaka, Kraków 2004, 63-88.
 25. Albert Einstein o wzajemnych związkach nauki i filozofii, „Roczniki Filozoficzne” 53(2005)1, 263-308.
 26. Filozofia kosmologii – zarys problematyki, „Roczniki Filozoficzne” 53(2005)2, 269-308.
 27. Nauczanie filozofii w kontekście współczesnej kosmologii przyrodniczej – problematyka czasowego początku Wszechświata, w: P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna (red.), Filozofia i edukacja, Lublin 2005, 55-65.
 28. Wyjaśnianie antropiczne w kosmologii, „Roczniki Filozoficzne” 54(2006)2, 267-298.
 29. Możliwość wyjaśnienia kosmicznych koincydencji w ramach wheelerowskiej wersji Hipotezy Wielu Wszechświatów, „Filozofia Nauki” 14(2006)1, 129-147.
 30. Możliwości teistycznych preferencji w filozoficznych wyjaśnieniach kosmicznych koincydencji, w: I.S. Ledwoń OFM, Ks. Krzysztof Kaucha, Ks. Z. Krzyszowski, Ks. J. Mastej, A. Pietrzak SVD (red.), Scio cui Credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. Rocznicę urodzin, Lublin 2007, s. 1261-1273.
 31. Kosmologiczny kontekst formułowanych współcześnie argumentów teistycznych, „Roczniki Filozoficzne” 56(2008)1, 295-313.
 32. Kosmiczne uwarunkowania ewolucji biologicznej, „Forum Teologiczne” 9(2008), 55-68.
 33. Wybór praw i warunków początkowych we współczesnych teoriach kosmologicznych a celowość Wszechświata, w: W. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Spór o cel. Problematyka celu i celowego wyjaśniania, Lublin 2008, 345-375.
 34. Albert Einstein prekursorem hipotetyzmu Karla Poppera, w: Z. Błaszczak, A. Szczuciński (red.), Wokół Einsteina. Dylematy filozofów i fizyków, Poznań 2009, 173-188.
 35. Problem wyboru najlepszego wyjaśniania filozoficznego faktów naukowych, „Studia Philosophiae Christianae” 43(2009)1, 179-199.
 36. Filozoficzne wyjaśnianie subtelnych dostrojeń wszechświata do życia biologicznego, w: E. Wiszowaty, K. Parzych-Blakiewicz (red.), Teoria ewolucji a wiara chrześcijan, Olsztyn 2010, 130-158.
 37. Czy kosmiczne koincydencje są rzeczywiście subtelnie dostrojone?, w: Z. Błaszczak, A. Szczuciński (red.), Wokół ewolucji i ewolucjonizmu. Dylematy biologów, filozofów i fizyków, Poznań 2010, 119-141.
 38. Metodologiczne ograniczenia procedur unaukowienia teologii, „Roczniki Filozoficzne” 59(2011)2, 53-69.
 39. O roli i znaczeniu historii nauki dla filozofii, [nieopublikowane?].

Inne publikacje

 1. Ekspansja Wszechświata, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1985, kol. 806-808 (wspólnie z S. Mazierskim).
 2. Herweusz Natalis, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1993, kol. 807-808.
 3. Ilość, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1997, kol. 29-30.
 4. Antropiczna Zasada, w: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 1, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2000, s. 243-246.
 5. Antropiczny Wszechświat, w:, tamże, s. 246-249.
 6. Kosmogeneza, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002, kol. 938.
 7. Kosmogonia (w filozofii), w: tamże, kol. 940-941.
 8. Kosmologia, w: tamże, kol. 941-943.
 9. Kosmos (w filozofii), w: tamże, kol. 949-950.
 10. Kosmos (w Biblii), w: tamże, kol. 950-951.
 11. Kosmos (w teologii), w: tamże, kol. 951-952.
 12. Kosmos (w kosmologii współczesnej), w: tamże, kol. 952-953.
 13. Kreacjonizm (w filozofii przyrody), w: tamże, kol. 1237-1239.
 14. Einstein Albert. Poglądy filozoficzne, w: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 3, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2002, s. 59-61.
 15. Entropia w kosmologii, w: tamże, s. 172-176.
 16. Ilość, w: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 4, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2002, s. 759-760.
 17. Katastrofizmu teoria, w: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 5, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2004, s. 536-539.
 18. Kosmologia, w: tamże, s. 885-889.
 19. Kosmos, w: tamże, s. 891-895
 20. Lemaître Georges, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, kol. 734-735.
 21. Kreacjonizm w naukach przyrodniczych, w: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 6, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2005, s.48-54.
 22. Lemaître Georges, w: tamże, s. 307-308.
 23. Materializm, w: tamże, s. 913-917.
 24. Makrokosmos, w: Encyklopedia Katolicka, t. 11, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, kol. 893-894.
 25. Minkowski Herman, Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 7, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2006, s. 264-266.
 26. Nieskończoność – skończoność, w: tamże, s. 631-634.
 27. Poincaré Jules Henri, Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 8, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, s. 314-318.
 28. Materia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, kol. 187-191.
 29. Maxwell James C., w: tamże, kol. 265-266.
 30. Michelson Albert A., w: tamże, kol. 847-848.
 31. Miejsce, w: tamże, kol. 888-891.
 32. Milikan Robert A., w: tamże, kol. 1068.
 33. Model (w kosmologii, modele Wszechświata), w: tamże, kol. 1481-1487.

Zestawienie przygotował ks. Dariusz Dąbek