Kazimierz Kłósak. Opracowania

Ważniejsze opracowania

 1. S. Budzyński: Ksiądz Profesor Kazimierz Kłósak 1911-1982. „Kierunki”, (18.7.1982), nr 1345;
 2. J. Dołęga: Epistemologia i filozofia przyrody w ujęciu Kazimierza Kłósaka. „Collegium Polonorum”, VI (1983);
 3. J. Dołęga: Z probematyki naukowo-badawczej ks. prof. Kazimierza Kłósaka. „Biuletyn Informacyjny ATK”, (1985) nr 6;
 4. J. Dołęga: Kazimierz Kłósak. „Ruch Filozoficzny”, XLII (1986), nr 1 – 2;
 5. T. Gadacz: Krytyka materializmu dialektycznego w pracach Kazimierza Kłósaka. „Znak”, XXXVI (1984), s. 33-48;
 6. M. Jaworski: Ks. prof, dr Kazimierz Kłósak – człowiek i dzieło. „Analecta Cracoviensia”, XIV (1982); to samo po francusku, tamże;
 7. M. Jaworski: Problem koncepcji filozofii. „Analecta Cracoviensia”, XIV (1982);
 8. R. Kijowski: Niektóre nowsze próby przedyskutowania filozoficznej problematyki celowości. „Studia Philosophiae Christianae”, XIV (1987), nr 2;
 9. M. A. Krąpiec: Raz jeszcze o kinetycznym dowodzie na istnienie Boga. „Zeszyty Naukowe KUL” IV (1950), nr 25;
 10. M. A. Krąpiec: O poprawne rozumienie kinetycznego dowodu na istnienie Boga. „Polonia Sacra” VI (1953/1954), z. 2-4;
 11. M. A. Krąpiec: Aspekty filozoficzne teorii ewolucji. „Znak” XII (1960), nr 6;
 12. M. A. Krąpiec: Niektóre uwagi na temat uwarunkowań poznawalności Boga. „Znak” XVI (1964), nr 6;
 13. M. Lubański: Profesora Kazimierza Kłósaka analizy kosmologiczno-teodycealne. „Studia Philosophiae Christianae”, XVII (1981), nr 1;
 14. M. Lubański: Moje spotkania z ks. prof Kazimierzem Kłósakiem. W: „Zagadnienia filozoficzne w nauce”, VI (1984);
 15. M. Lubański, Sz. W. Slaga: Zagadnienie teorii filozofii przyrody. „Analecta Cracoviensia”, XIV (1982);
 16. M. Lubański, Sz. W. Ślaga (red): W poszukiwaniu prawdy. Pamięci profesora Kazimierza Kłósaka. Warszawa 1987;
 17. E. Morawiec: Ogólne wprowadzenie w problematykę sympozjum (o filozoficznym poznaniu Boga). „Studia Philosophiae Christianae”, XVII (1981), nr 1;
 18. E. Nieznański: Formalizacja tomistycznych podstaw dowodu na istnienie Koniecznego Bytu Pierwszego. „Studia Philosophiae Christianae”, XV (1979), nr 1;
 19. E. Nieznański: W poszukiwaniu Pierwszej Przyczyny z pomocą logiki formalnej. „Analecta Cracoviensia”, XIV (1982);
 20. E. Nieznański: Thomismus in Polen des XX Jahrhunderts. W: E. Coreth, W. M. Neidl, G. Pfligersdorffer (Hrsg.), Band I: Christliche Philosophie im katolischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, Band II: Die Neuscholastik des 19. und 20. Jahrhunderts. Verlag Styria Graz-Wien-Köln 1987;
 21. Pietkun: Epistemologiczne zastosowanie teorii onto logicznej prawdy. „Collectanea Theologica” XXVI (1955), fasc. 4;
 22. Prawda i etos w życiu filozofa – dyskusja (I. Dąmbska, M. Jaworski, E. Sowa, W. Stróżewski, J. Tischner, J. Życiński). „Znak”, XXXVI (1984), s. 47-53;
 23. A. Spychalska: Nieobecna bliskość. W: „Zagadnienia filozoficzne w nauce”, VI (1984);
 24. A. B. Stępień: O stanie filozofii tomistycznej w Polsce. W: W nurcie zagadnień posoborowych, pod red. bpa Bohdana Bejzego, t. II. Warszawa 1968;
 25. Sz. W. Slaga: Kierunki pracy naukowej i organizacyjno-dydaktycznej Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka. ,,Studia Philosophiae Christianae”, XV (1979), nr 1;
 26. Sz. W. Ślaga: Problem abiogenezy w ujęciu K. Kłósaka. „Studia Philosophiae Christanae”, XVII (1981), nr 1;
 27. Sz. W. Ślaga: Ks. Kazimierz Kłósak-filozof i organizator nauki. W: W kierunku Boga, pod red. bpa Bohdana Bejzego. Warszawa 1982;
 28. Sz. W. Ślaga: Pologne – Kasimir Kłósak. „Revue Philosophique de Louvain”, LXXXI (1983), nr 49;
 29. A. Wawrzyniak, Z. J. Zdybicka: Z dziejów metafizyki i nauk pokrewnych na KUL-u. „Roczniki Filozoficzne” XVU (1969), z. 1;
 30. P. Wypych: Status metodologiczny filozofii przyrody w lubelskiej szkole filozoficznej (1998 – doktorat KUL, archiwum uniwersyteckie);
 31. J. Życiński: Vivere non est necesse, philosophari necesse est. O Ks. Kazimierzu Kłósaku. „Tygodnik Powszechny”, XXXV (20. 6. 1982);
 32. J. Życiński: Philosophari necesse est... Filozoficzna sylwetka Kazimierza Kłósaka. „Znak”, XXXVI (1984), s. 3-20.

 

Zestawienie na podstawie opracowania Wojciecha Chudego