Kazimierz Kłósak. Bibliografia

Książki

 1. Skrypt do teorii poznania. Kraków [b.r.w. – koniec lat czterdziestych];
 2. Materializm dialektyczny (studia krytyczne). Kraków 1948;
 3. Myśl katolicka wobec teorii samorództwa. Kraków 1948;
 4. Materializm dialektyczny. Kraków 1955;
 5. W poszukiwaniu Pierwszej Przyczyny, cz. I, cz. II. Warszawa 1957;
 6. Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody (red.), 1.1. Warszawa 1976, t. II. Warszawa 1979;
 7. Z zagadnień filozoficznego poznania Boga, 1.1. Kraków 1979;
 8. Z teorii i metodologii filozofii przyrody. Poznań 1980.

Artykuły

 1. Maritainowa analiza stosunku filozofii moralnej do teologii. „Collectanea Theologica” XIX (1938);
 2. Filozofia przyrody w ujęciu Jakuba Maritaina. „Polski Przegląd Tomistyczny”, I (1939);
 3. Ks. Konstanty Michalski, CM. „Ateneum Kapłańskie”, XLVII (1947);
 4. Materializm dialektyczny a fizyka współczesna. „Znak”, II (1947), s. 719-732;
 5. Dialektyczna interpretacja ruchu. „Ateneum Kapłańskie”, XLVIII (1948);
 6. Dialektyka a tradycyjna teoria ewolucji. „Znak”, III (1948), s. 316-325;
 7. Metafizyczna i fizyczna zasada przyczynowości wobec relacji niedokładności W. Heisenberga. „Roczniki Filozoficzne”, I (1948);
 8. Nowy typ cywilizacji chrześcijańskiej w ujęciu J. Maritaina. „Przegląd Powszechny”, CCXXVI (1948);
 9. Teoria indeterminizmu ontologicznego a trójwartościowa logika zdań prof. Jana Łukasiewicza. „Ateneum Kapłańskie”, XLIX (1948);
 10. Zasada „komplementarności” N. Bohra i relacje niedokładności W. Heisenberga a zagadnienie indywiduów fizykalnych. „Polonia Sacra”, I (1948);
 11. Analiza twórczości naukowej ks. Konstantego Michalskiego, CM. „Analecta Historica Congregationis Missionis Prov. Polonorum”, III. Kraków 1949;
 12. Dialektyczne prawo przechodzenia ilości w jakość. „Przegląd Powszechny”, CCXXVIII (1949);
 13. Dialektyczne prawo jedności i walki przeciwieństw. „Przegląd Powszechny”, CCXXVIII (1949);
 14. Dialektyczne prawo wszechzależności rzeczy i zjawisk. „Przegląd Powszechny”, CCXXVIII (1949);
 15. Bibliografia ks. Konstantego Michalskiego, CM (wspólnie z ks. A. Usowiczem, CM), tamże;
 16. Konieczność wyjścia poza logikę dwuwartościową. „Ateneum Kapłańskie”, L (1949);
 17. Konflikt nowożytnej fizyki teoretycznej z perypatetyczną filozofią przyrody w ujęciu Jakuba Maritaina. „Przegląd Powszechny”, CCXXVII (1949);
 18. Kinetyczny dowód istnienia Boga wobec nowych zarzutów. „Znak”, IV (1949), s. 392-401;
 19. Życie psychiczne a synteza białek w neuronach. „Przegląd Powszechny”, CCXXVII (1949);
 20. Dialektyczne prawo ruchu materii. „Znak”, V (1950), s. 296-308;
 21. Hipoteza Oparina o powstaniu życia. „Przegląd Powszechny”, CCXXIX (1950);
 22. Katolik wobec dialektyki marksistowskiej. „Tygodnik Powszechny”, VI (21.5.1950);
 23. Metoda badań natury duszy. „Znak”, V (1950), s. 13-26;
 24. Substancjalność duszy ludzkiej ze stanowiska doświadczenia bezpośredniego. „Przegląd Powszechny”, CCXXIX (1950);
 25. Podział kierunków filozoficznych u diamatyków. „Znak”, VI (1951), s. 126-140;
 26. Zagadnienie początku trwania czasowego Wszechświata. „Polonia Sacra”, IV (1951);
 27. Z historii krytyki argumentu kinetycznego na istnienie Boga. „Polonia Sacra”, IV (1951);
 28. Hipoteza samorództwa wobec badań nad wirusami. „Znak”, VII (1952), s. 1-16;
 29. Pierwszy argument kinetyczny na istnienie Boga ze Sum. c. Gent. lib. I, c. 13. „Polonia Sacra”, V (1952);
 30. Pierwszy argument kinetyczny na istnienie Boga ze Sum. c. Gent. lib. I, c. 13. „Polonia Sacra”, VI (1953);
 31. Dwie teorie rzeczywistości. „Tygodnik Powszechny”, X (14.2.1954), nr 446;
 32. Jak pojąć w neoscholastyce przedmiot i metodę filozofii przyrody? „Roczniki Filozoficzne”, IV (1954);
 33. Od dowodu expossibili et necessario ze Sum. TheoL, I, qu. II, a. 3, do współczesnych form argumentacji za istnieniem Boga z przygodności rzeczy. „Collectanea Theologica”, XXVI (1955), fasc. 4;
 34. Początek czasowy Wszechświata a zagadnienie istnienia Boga. „Życie i Myśl”, nr 2-3 (1955);
 35. Poznawalność istnienia Stwórczego Rozumu. „Collectanea Theologica”, XXVI (1955);
 36. W odpowiedzi księdzu Pietkunowi. „Collectanea Theologica”, XXVI (1955), fasc. 4;
 37. W sprawie metodologicznej problematyki w teodycei. „Collectanea Theologica”, XXVI (1955).
 38. Granice supremacji praktyki nad poznaniem teoretycznym. „Tygodnik Powszechny”, XII (15.1.1956);
 39. Próba oceny. „Życie i Myśl”, nr 3 (1956); Bóg ostateczną podstawą prawd zależnych. „Collectanea Theologica”, XXVIII (1957);
 40. Kościół wobec teorii ewolucji. „Tygodnik Powszechny”, XIII (27.12.1959);
 41. Zagadnienie współistnienia filozofii przyrody z nowożytną fizyką teoretyczną. „Roczniki Filozoficzne”, VII (1959), z. 3;
 42. Aktualne kontrowersje w zakresie prolegomenów do filozofii przyrody. „Zeszyty Naukowe KUL”, III (1960) nr 2;
 43. Dowód św. Tomasza z Akwinu na istnienie Boga z przyczynowości sprawczej – Analiza i próba krytycznej oceny. „Roczniki Filozoficzne”, VIII (1960), z. 1;
 44. Natura człowieka w „fenomenologicznym” ujęciu ks. Teilharda de Chardin. „Znak”, XII (1960), s. 1464-1483;
 45. O właściwą interpretację i krytykę dzieła ks. Teilharda de Chardin. „Znak”, XII (1960), s. 823-841;
 46. Spór o Orygenesa naszych czasów. „Znak”, XII (1960), s. 252-268;
 47. Zagadnienie pochodzenia duszy ludzkiej a teoria ewolucji. „Roczniki Filozoficzne”, VIII (1960), z. 3;
 48. Z zagadnień filozofii przyrody ks. Teilharda de Chardin. „Zeszyty Naukowe KUL”, HI (1960), nr 4;
 49. Próba rozwiązania problemu pochodzenia duszy ludzkiej. „Znak”, XIII (1961), s. 1181-1234;
 50. Zagadnienie metody filozofii przyrody we współczesnej neoscholastyce. „Roczniki Filozoficzne”, IX(1961), z. 3;
 51. Czy kosmos materialny jest w swych rozmiarach skończony lub nieskończony? „Roczniki Filozoficzne”, X (1962), z. 3;
 52. Problem odwieczności wszechświata — Próba oceny argumentacji W. Krajewskiego za odwiecznym istnieniem wszechświata. „Ateneum Kapłańskie”, LIV (1962), z. 3;
 53. Program i metoda nauczania filozofii przyrody. „Roczniki Filozoficzne”, X (1962), z. 4;
 54. Antropogeneza w empiriologicznym ujęciu ks. Piotra Teilharda de Chardin. „Zeszyty Naukowe KUL”, VI (1963), nr 4;
 55. Czy mamy dowód filozoficzny za początkiem czasowym wszechświata? „Roczniki Filozoficzne”, XI (1963), z. 3;
 56. Ks. Piotr Teilhard de Chardin a zagadnienie monogenistycznych początków ludzkości. „Studia Theologica Varsaviensia”, I (1963), nr 2;
 57. „Fenomenologia” P. Teilharda de Chardin w ramowej analizie epistemologicznej i metodologicznej. „Roczniki Filozoficzne”, XII (1964), z. 2;
 58. Maritainowe próby wyodrębnienia filozofii przyrody od metafizyki i nauk przyrodniczych. „Roczniki Filozoficzne”, XII (1964), z. 3;
 59. Zagadnienie teleologicznej interpretacji przyrody we współczesnej neoscholastyce. W: Pod tchnieniem Ducha Świętego – Współczesna myśl teologiczna, pod red. ks. Mariana Finkego. Poznań 1964;
 60. Stosunek filozofii przyrody do metafizyki w ujęciu współczesnych neoscholastyków polskich. „Roczniki Filozoficzne”, XIII (1965), z. 3;
 61. Zagadnienie stworzenia wszechświata w ujęciu P. Teilharda de Chardin. „Studia Philosophiae Christianae”, I (1965), nr 2;
 62. Zagadnienie wyjściowej metody filozoficznego poznania duszy ludzkiej. „Studia Philosophiae Christianae”, I (1965), nr 1;
 63. „Przyrodnicza” definicja duszy ludzkiej, jej uprawnienie i granice użyteczności naukowej. „Studia Philosophiae Christianae”, II (1966), nr 1;
 64. Immanencja i transcendencja człowieka w odniesieniu do przyrody. W: O Bogu i o człowieku, pod red. bpa Bohdana Bejzego, 1.1. Warszawa 1968;
 65. Poznanie istnienia Boga z pozycji ewolucjonizmu w ujęciu ks. P. Teilharda de Chardin. W: W. Granat: Teodycea – Istnienie Boga i Jego natura. Lublin 1968, wyd. 2;
 66. Zagadnienie punktu wyjścia kinetycznej argumentacji za istnieniem Boga. „Studia Philosophiae Christianae”, IV (1968), nr 2;
 67. Teoria kreacjonistycznych początków duszy ludzkiej a współczesny ewolucjonizm. „Analecta Cracoviensia”, I (1969);
 68. Zagadnienie możliwości filozoficznego poznania przyrody. „Analecta Cracoviensia”, II (1970);
 69. Chrześcijańska filozofia historii w ujęciu Jakuba Maritaina (studium krytyczne). „Analecta Cracoviensia”, III (1971);
 70. Ogólna teoria filozoficzna sztuki w ujęciu Jakuba Maritaina. W: Logos i Ethos – Rozprawy filozoficzne. Kraków 1971;
 71. Przejawy współczesnego kryzysu klasycznej teorii duchowości duszy ludzkiej. W: Teologia i antropologia – Kongres Teologów Polskich. Kraków 1972;
 72. Czy i w jakim zakresie Tomaszowe ujęcie duchowości duszy ludzkiej można bardziej uściślić, poszerzyć a zwłaszcza pogłębić? W: Teologia i antropologia – Kongres Teologów Polskich. Kraków 1972;
 73. Teoria duchowości duszy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. – Próba jej dalszego rozwinięcia. „Analecta Cracoviensia”, IV (1972);
 74. Próba rewizji metodologicznych podstaw wyodrębnienia przedmiotu badań filozofii przyrody u Jakuba Maritaina. „Studia Philosophiae Christianae”, IX (1973), nr 1;
 75. Próba uwspółcześnienia Tomaszowej argumentacji za istnieniem Boga z przyczynowości sprawczej. W: Studia z filozofii Boga, pod red. bpa Bohdana Bejzego, t. II. Warszawa 1973;
 76. Zagadnienie sfinalizowania przyrody a koncepcja bytu. W: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Lublin 1973;
 77. Teoria doświadczenia człowieka w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły. „Analecta Cracoviensia”, V-VI (1973-1974); Zagadnienie przygodności człowieka. W: Aby poznać Boga i człowieka, pod red. bpa Bohdana Bejzego. Warszawa 1974, cz. II:
 78. O człowieku dziś’, Zagadnienie sensowności pytania o początek czasowy wszechświata. „Analecta Cracoviensia”, V-VI (1973- -1974);
 79. Z metodologii filozofii Boga. W: Aby poznać Boga i człowieka, pod red. bpa Bohdana Bejzego. Warszawa 1974, cz. I:
 80. O Bogu dziś; Próba argumentacji za substancjalnością duszy ludzkiej. „Analecta Cracoviensia”, VII (1975);
 81. Wypowiedź na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK, poświęconym prof. Bolesławowi Gaweckiemu. „Studia Philosophiae Christianae”, XI (1975), nr 2;
 82. Nauki przyrodnicze a filozofia. „Analecta Cracoviensia”, VIII (1976);
 83. Próba wykorzystania „fenomenologicznej” antropologii P. Teilharda de Chardin do uzasadnienia to mistycznej filozofii człowieka. W: W kierunku prawdy, pod red. bpa Bohdana Bejzego. Warszawa 1976;
 84. Przyrodnicze i filozoficzne ujęcie zagadnienia pochodzenia duszy ludzkiej. W: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, pod red. Kazimierza Kłósaka, 1.1. Warszawa 1976;
 85. Słowo wstępne. W: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, pod red. Kazimierza Kłósaka, 1.1. Warszawa 1976;
 86. Koncepcja bytu a filozofia Boga. W: Studia z filozofii Boga, pod red. bpa Bohdana Bejzego, t. III, Warszawa 1977;
 87. Teoria ekspansji przestrzennej wszechświata a zagadnienie istnienia Boga. W: Studia z filozofii Boga, pod red. bpa Bohdana Bejzego, t. III. Warszawa 1977;
 88. Zagadnienie filozoficznej argumentacji za początkiem czasowym Wszechświata. „Analecta Cracoviensia”, IX (1977);
 89. Z teorii filozofii Boga. „Analecta Cracoviensia”, IX (1977); Dusza ludzka w perspektywie filozofii przyrody i metafizyki. „Analecta Cracoviensia”, X (1978);
 90. Próby argumentacji za początkiem czasowym Wszechświata w oparciu o drugą zasadę termodynamiki i ich krytyczna ocena. W: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, pod red. Kazimierza Kłósaka, t. II. Warszawa 1979;
 91. Zasada „równoważności” masy bezwładnej i energii a ontyczna struktura materii. W: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, pod red. Kazimierza Kłósaka, t. II. Warszawa 1979;
 92. Próba konfrontacji. „Studia Philosophiae Christianae”, XVII (1981), nr 1;
 93. Próba uściślenia argumentacji za realnością aspektu przygodności rzeczy. W: W kierunku Boga, pod red. bpa Bohdana Bejzego. Warszawa 1982;
 94. Zagadnienie podstaw kinetycznej argumentacji za istnieniem Boga. W: W kierunku Boga, pod red. bpa Bohdana Bejzego. Warszawa 1982;
 95. Konwencjonalizm w dziedzinie zagadnień metafilozoficznych. „Roczniki Filozoficzne” XXXII (1984), z. 1;
 96. Problem psychizmu ludzkiego w materializmie dialektycznym. „Znak”, XXXVI (1984), s. 21-32 (pośmiertnie; do druku przygotował J. Życiński);
 97. Warianty argumentacji kinetycznej za istnieniem Boga. „Analecta Cracoviensia”, XVII (1985); (pośmiertnie; do druku przygotował J. Życiński).

Prace redaktorskie (periodyki)

 1. Logos i Ethos – rozprawy filozoficzne. Kraków 1971;
 2. „Studia Philosophiae Christianae”, t. I-XVm (1965-1982);
 3. „Analecta Cracoviensia”, t. I-XIV (1969-1982).

 

Zestawienie na podstawie opracowania Wojciecha Chudego