Zofia Józefa Zdybicka. Bibliografia

 

1961

 1. Psychologia (skrypt dla IWKR), Lublin 1961.
 2. Teodycea (skrypt dla IWKR), Lublin 1961.
 3. Wybrane zagadnienia z metafizyki (skrypt dla IWKR), Lublin 1961.
 4. Charakter rozumowania występującego w Tomaszowym dowodzie kinetycznym istnienia Boga, „Znak”, 13 (1961), nr 11, s. 1482–1499.
 5. Młoda Polska filozoficzna w Zakopanem, „Znak”, 13 (1961), nr 12, s. 1702–1714.
 6. O dowodach istnienia Boga, „Znak”, 13 (1961), nr 4, s. 579–589.
 7. : B. Kasm, L’Idee de preuve en metaphysique, Paris 1959, „Roczniki Filozoficzne”, 9 (1961), z. 1, s. 149–152.

1962

 1. Filozofia niełatwa, a jednak dostępna, „Tygodnik Powszechny”, 1962, nr 14, s. 4 i 7.
 2. W kółko to samo. Rec.: T. J. Jaroszewski, Renesans scholastyki i jego źródła społeczne i intelektualne, „Tygodnik Powszechny”, 1962, nr 1, s. 4.

1963

 1. VI Tydzień Filozoficzny. Filozoficzna problematyka wolności woli, „Zeszyty Naukowe KUL”, 6 (1963), nr 2, s. 96–99.
 2. Filozofia wolności człowieka. VI Tydzień Filozoficzny KUL, „Znak”, 15 (1963), nr 7–8, s. 935–947.
 3. Matka Franciszka Popiel, „Tygodnik Powszechny”, 1963, nr 38, s. 5.
 4. Powszechny apostolat, „Znak”, 15 (1963), nr 12, s. 1497–1506.
 5. Wierność skomplikowanej rzeczywistości, „Znak”, 15 (1963), nr 6, s. 739–750.

1964

 1. Dialog o Bogu ze współczesnością, „Znak”, 16 (1964), nr 6, s. 704–721.
 2. Matka Urszula Ledóchowska, „Tygodnik Powszechny”, 1964, nr 44, s. 4.
 3. O intuicji w filozofii, „Roczniki Filozoficzne”, 12 (1964), z. 1, s. 121–129.
 4. O sposobie poznania istnienia Boga, „Znak”, 16 (1964), nr 6, s. 635–661 [wspólnie z ks. S. Kamińskim].

1965

 1. O tajemnicy istnienia, „Tygodnik Powszechny”, 1965, nr 7, s. 2.
 2. W odpowiedzi na uwagi Jana Fr. Drewnowskiego, „Znak”, 17 (1965), nr 2–3, s. 355–365 [wspólnie z ks. S. Kamińskim].

1966

 1. O ludzi dorosłych w zakonach, „Znak”, 18 (1966), s. 526–533.
 2. Uwagi o sytuacji we współczesnej teologii naturalnej, „Roczniki Filozoficzne”, 14 (1966), z. 1, s. 103–114.
 3. Współczesne problemy życia zakonnego, „Znak”, 18 (1966), nr 5, s. 623–634.

1967

 1. Czy bezdroża filozofii Boga?, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. 1, Warszawa 1967, s. 47–86.
 2. Filozofia na Kongresie Rzymskim we wrześniu 1966, „Znak”, 19 (1967), nr 7–8, s. 1007–1019.
 3. Filozofia i teologia współczesna w oczach Maritaina, „Znak”, 19 (1967), nr 11, s. 1477–1487.
 4. Henri de Lubaca koncepcja poznania Boga, „Sprawozdania […] TN KUL”, 15 (1967), s. 57–60 [autoreferat].
 5. O pełny humanizm chrześcijański, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. 1, Warszawa 1967, s. 117–130.

1968

 1. Filozoficzna koncepcja religijności człowieka, w: O Bogu i o człowieku, red. B. Bejze, t. 1, Warszawa 1968, s. 179–200.
 2. Ledóchowscy, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. 2, Warszawa 1968, s. 415–479 [wspólnie z s. Józefą Ledóchowską].
 3. Naukowy obraz świata materialnego a problem poznania istnienia Boga, „Zeszyty Naukowe KUL”, 11 (1968), nr 2, s. 15–26.
 4. O pełny humanizm chrześcijański, „Znak”, 20 (1968), nr 6, s. 151–163 [głosy o książce: Spór o uczciwość Boga; wcześniej pozycja 28].
 5. Partycypacja w ujęciu L. B. Geigera i C. Fabro, „Sprawozdania […] TN KUL”, 16 (1968), s. 64–68 [autoreferat].
 6. Poznawalność istnienia Boga, w: O Bogu i o człowieku, red. B. Bejze, t. 1, Warszawa 1968, s. 57–103 [wspólnie z ks. S. Kamińskim].
 7. Problem Boga we współczesnym tomizmie, w: Studia z filozofii Boga, red. B. Bejze, t. 1, Warszawa 1968, s. 419–439.
 8. Tomizm a aggiornamento myśli chrześcijańskiej, „Znak”, 20 (1968), nr 6, s. 151–163.s. 780–792.

1969

 1. Pesymistyczne czy optymistyczne perspektywy człowieka, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. 3, Warszawa 1969, s. 93–115.
 2. Problematyka Boga w filozofii współczesnej, „Zeszyty Naukowe KUL”, 12 (1969), nr 2, s. 17–30.
 3. Z dziejów metafizyki i nauk pokrewnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918–1968, „Roczniki Filozoficzne”, 17 (1969), z. 1, s. 63–121 [wspólnie z ks. A. Wawrzyniakiem; zawiera bibliografię filozoficznych prac autorki do 1968 roku włącznie].

1970

 1. Aktualne spory o naturę i rolę poznania ludzkiego. (Tydzień Filozoficzny KUL), „Znak”, 22 (1970), nr 7–8, s. 1040–1048.
 2. Analiza pojęcia partycypacji występującego w filozofii klasycznej, „Roczniki Filozoficzne”, 18 (1970), z. 1, s. 5–78.
 3. Praktyczne aspekty dociekań przedstawionych w dziele „Osoba i czyn”, „Analecta Cracoviensia”, 2 (1970), s. 201–205.

1971

 1. O konieczną dla etyki filozofię człowieka, „Znak”, 23 (1971), nr 4, s. 500–511.
 2. Ontyczna wspólnota bytów, „Roczniki Filozoficzne”, 19 (1971), z. 1, s. 85–94.
 3. Problem tzw. „śmierci Boga” w myśli współczesnej (XIV Tydzień Filozoficzny KUL 22–26 II 1971 r.), „Znak”, 23 (1971), nr 7–8, s. 1074–1084.
 4. Teoriopoznawcze aspekty partycypacji transcendentalnej, „Studia Philosophiae Christianae”, 7 (1971), nr 1, s. 71–104.
 5. Transcendentalna partycypacja bytu, w: Logos i Ethos, red. M. Jaworski [i in.], Kraków 1971, s. 171–196.
 6. Urszula Julia Ledóchowska, w: Polski słownik biograficzny, red. E. Rostworowski, t. 16, Kraków 1971, s. 618–619.

1972

 1. Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem, Lublin 1972, 217 s. [rozprawa habilitacyjna].
 2. O pełne wymiary życia zakonnego, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. 4, Warszawa 1972, s. 459–474.
 3. Tomistyczna koncepcja świętości, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 6, Warszawa 1972, s. 405–418 [wspólnie z o. M. A. Krąpcem]; toż pod zmienionym tytułem: Świętość spełnieniem osoby, w: M. A. Krąpiec: Człowiek – Kultura – Uniwersytet, Lublin 1982, s. 59–74 [pozycja 120].
 4. Zakonnicy w świecie współczesnym, „Tygodnik Powszechny”, 1972, nr 26, s. 1–2.

1973

 1. Poznanie Boga w ujęciu Henri de Lubaca, Lublin 1973, 199 s.
 2. Absolut, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 1, Lublin 1973, kol. 31–36 [wspólnie z S. Ziębą].
 3. Accidens, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 1, Lublin 1973, kol. 233–234.
 4. Analiza metodologiczna Tomaszowych form argumentacji za istnieniem Boga, a zwłaszcza argumentacji z ruchu, w: Studia z filozofii Boga, red. B. Bejze, t. 2, Warszawa 1973, s. 223–242.
 5. Archetyp w religioznawstwie, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 1, Lublin 1973, kol. 868–869.
 6. Augustyn – myśl filozoficzna, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 1, Lublin 1973, k. 1095–1099 [wspólnie z o. M. A. Krąpcem].
 7. Książki inspirowane Soborem, „Znak”, 25 (1973), nr 4–5, s. 628–644.
 8. Czym jest i dlaczego istnieje religia?, „Zeszyty Naukowe KUL”, 16 (1973), nr 3–4, s. 3–17.
 9. Filozoficzna afirmacja Boga, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, red. B. Bejze, Lublin 1973, s. 203–212.
 10. Przegląd literatury z zakresu filozofii religii 1968–1973, „Zeszyty Naukowe KUL”, (1973), nr 3–4, s. 3–17.
 11. Przegląd literatury (zagranicznej) z zakresu filozofii Boga, „Zeszyty Naukowe KUL”, 16 (1973), nr 3–4, s. 129–135.

1974

 1. Człowiek i religia w: M. A. Krąpiec: Ja – człowiek, Lublin 1974, s. 315–362;

wyd. 2 –1979.

 1. Czy u św. Tomasza istnieją dwie koncepcje religii, „Zeszyty Naukowe KUL”, 17 (1974), nr 4, s. 17–27.
 2. Definicja religii a typy nauk o religii, „Roczniki Filozoficzne”, 22 (1974), z. 1, s. 103–160 [wspólnie z ks. S. Kamińskim].
 3. Filozofia religii (na KUL), „Słowo Powszechne”, 1974, nr 280, s. 3–4.
 4. Międzynarodowy Kongres Tomistyczny, 17–24 kwietnia 1974 Rzym-Neapol, „Zeszyty Naukowe KUL”, 17 (1974), nr 4, s. 54–58.
 5. O tomistycznej drodze poznania Boga, w: Aby poznać Boga i człowieka, red. B. Bejze, t. 1: O Bogu dziś, Warszawa 1974, s. 71–83 [wspólnie z o. M. A. Krąpcem].
 6. Podstawy różnorodności definicji religii, „Sprawozdania […] TN KUL”, 3 (1974), s. 3–7.
 7. Problem tak zwanej śmierci Boga, w: Aby poznać Boga i człowieka, red. B. Bejze, t. 1: O Bogu dziś, Warszawa 1974, s. 133–152.
 8. Tomasz z Akwinu – myśliciel i święty, „W Drodze”, (1974), nr 3, s. 41–47.

1975

 1. Studia nad religią i jej funkcją w kulturze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Biuletyn Informacyjny KUL”, (1975), nr 1, s. 19–27.
 2. Tajemnica człowieka. Człowiek w oczach filozofów, „Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne”, 7 (1975), s. 11–25.

1976

 1. W 700-lecie śmierci św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1976 [współredaktor].
 2. Bóg w filozofii, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 2, Lublin 1976, kol. 917–924.
 3. Bóg. Afirmacja istnienia, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 2, Lublin 1976, kol. 924–930.
 4. Bóg. Poznanie natury, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 2, Lublin 1976, kol. 930–932.
 5. Bóg a świat, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 2, Lublin 1976, kol. 932–934.
 6. Bóstwo, bożyszcze, bożek, w: Encyklopedia katolicka, od red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 2, Lublin 1976, kol. 990–991.
 7. Byt, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 2, Lublin 1976, kol. 1250–1256 [wspólnie z o. M. A. Krąpcem].
 8. Cecha, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszczyka, Z. Sułkowskiego, t. 2, Lublin 1976, kol. 1375–1376.
 9. Cel, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszczyka, Z. Sułkowskiego, t. 2, Lublin 1976, kol. 1385–1386.
 10. L’homme et la religion, w: W 700-lecie śmierci św. Tomasza z Akwinu, TN KUL, red. S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1976, s. 169–220.

1977

 1. Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1977, 355 s. [kolejne wyd.: 1978, 1984, 1993 (popr. i rozsz.), 2006 (zm.); przekł. na język ang.: Person and religion: an introduction to the philosophy of religion, transl. by T. Sandok, New York 1991 – pozycja 174].
 2. Fenomenologiczne koncepcje religii, w: Studia z filozofii Boga, red. B. Bejze, t. 3, Warszawa 1977, s. 292–311.
 3. Problem doświadczenia religijnego, „Roczniki Filozoficzne”, 25 (1977), z. 2, s. 5–23.

1978

 1. Czy istnieje Bóg? Na marginesie książki H. Künga, „Tygodnik Powszechny”, 1978, nr 20, s. 1–2.
 2. Le réalisme de la connaissance et la participation de l’etre, w: Atti del Congresso internazionale (Roma-Napoli, 17–24 aprile 1974) Tommaso d’Aquino nel suo settimo centenario, vol. 6: L’essere, Napoli [1978], s. 440–465.
 3. Współczesna filozofia religii – koncepcje i tendencje, w: W kierunku chrześcijańskiej kultury, red. B. Bejze, Warszawa 1978, s. 103–119.

1979

 1. Chrześcijańska filozofia, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 3, Lublin 1979, kol. 391–396 [wspólnie z o. E. Zielińskim].
 2. Dobra nowina o człowieku. Z rozważań nad „Redemptor hominis”, „Tygodnik Powszechny”, 1979, nr 21, s. 5.
 3. Koncepcja wartości religijnej (sacrum), „Roczniki Filozoficzne”, 27 (1979), z. 2, s. 71–85.
 4. La cognoscibilite’ de l’existence de Dieu, „Collectanea Theologica”, 49 (1979), nr spec., s. 77–123 [wspólnie z ks. S. Kamińskim].
 5. Les voies de l’affirmation de Dieu, „Collectanea Theologica”, 49 (1979), nr spec., s. 137–214.
 6. Osoba ludzka a filozofia jako problem współczesności, „Znak”, 3 (1979), nr 10, s, 1069–1083.
 7. Wartości religijne a wartości moralne, „Zeszyty Naukowe KUL”, 22 (1979), nr 1–3, s. 99–108.

1980

 1. Theory of Being. To Understand Reality, Lublin 1980 [współredaktor].
 2. Aby wszyscy byli jedno, w: Chrześcijanie, red. B. Bejze, t. 4, Warszawa 1980, s. 427–436.
 3. Autonomia sumienia a nakazy religijne, „Roczniki Filozoficzne”, 28 (1980), z. 2, s. 119–124.
 4. Function of religion in forming a personal model of culture, w: Theory of Being. To Understand Reality, ed. S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1980, s. 253–258.
 5. Konsekwentny personalizm chrześcijański. Z rozważań nad „Redemptor hominis”, w: W nurcie zagadnień posoborowych, pod red. B. Bejze, t. 12, Warszawa 1980, s. 83–94.
 6. Modlił się długo, długo, w: W nurcie zagadnień posoborowych, pod red. B. Bejze, t. 12, Warszawa 1980, s. 16–17 [dotyczy ks. K. Wojtyły].
 7. O wierność rzeczywistości i pełną prawdę o człowieku – polska szkoła filozofii klasycznej, „Sprawozdania […] TN KUL”, 9 (1980), s. 109–115.
 8. Philosophy of religion in forming a personal model of culture, w: Theory of Being. To Understand Reality, ed. S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1980, s. 241–251.
 9. Rola religii w kulturze, „Roczniki Filozoficzne”, 28 (1980), z. 2, s. 5–16.
 10. Śmierć w wielkich religiach świata, „Ateneum Kapłańskie”, 72 (1980), z. 3, s. 382–398.

1981

 1. Idea zbawienia w religiach świata, „Ateneum Kapłańskie”, 73 (1981), z. 1, s. 37–52.
 2. Mistyczne poznanie Boga w ujęciu J. Maritaina, „Sprawozdania […] TN KUL”, 10 (1981), s. 133–137.
 3. Personalismo cristiano consecuente. Reflexiones sobre la „Redemptor hominis”, w: La filosofia del cristiano, hoy, t. 3, Cordoba 1981, s. 1159–1170.
 4. Problemy kultury współczesnej w ujęciu Jana Pawła II, „Niedziela”, 24 (1981), nr 19, s. 1 i 4.

1982

 1. Redemptor hominis. Tekst i komentarze, Lublin 1982 [redaktor].
 2. Człowiek we współczesnym społeczeństwie. Diagnozy i propozycje rozwiązań, „Zeszyty Naukowe KUL”, 25 (1982), nr 1, s. 3–16.
 3. Doświadczenie ludzkie podstawą afirmacji Boga, „Roczniki Filozoficzne”, 30 (1982), z. 2, s. 5–13.
 4. Drogi afirmacji Boga, w: W kierunku Boga, red. B. Bejze, Warszawa 1982, s. 108–166.
 5. Ku pełnemu opisowi i wyjaśnieniu fenomenu religijnego, w: W kierunku Boga, Warszawa 1982, s. 430–434.
 6. Les bases anthropologiques de l’affirmation de Dieu, Metafisica e scienze dell’uomo, w: Atti del VII Congresso Internationale (Bergamo, 4–9 settembre 1980), a cura di B. D’Amore, A. Ales Bello, 2, Roma 1982, s. 413–420.
 7. Personalistyczna koncepcja kultury, czyli cywilizacja miłości człowieka, „W Drodze”, (1982), nr 11–12, s. 4–13.
 8. Personalistyczne podstawy prawdy o człowieku zbawionym, w: Jan Paweł II, „Redemptor hominis”. Tekst i komentarze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1982, s. 111–128.
 9. Poznanie Boga dziś, w: W kierunku Boga, red. B. Bejze, Warszawa 1982, s. 435–446.
 10. Realne i analogiczne istnienie rzeczywistości jako podstawa każdej filozoficznej afirmacji Boga, „Analecta Cracoviensia”, 14 (1982), s. 39–49.
 11. Religia i religiologia, w: Katolicyzm A–Z, Poznań 1982, s. 325–331.
 12. Świętość spełnieniem osoby, w: Człowiek – Kultura – Uniwersytet, Lublin 1982, s. 59–74 [wspólnie z o. M. A. Krąpcem; wcześniej opublikowany pt.: Tomistyczna koncepcja świętości – pozycja 50].
 13. Vers la fidelité du monde réel et la verité complete sur l’homme. L’ecole polonaise de la philosophie classique, w: The Common Christian Roots of the European Nations, vol. 2, Florence 1982, s. 155–162.
 14. Wspólne korzenie chrześcijańskie narodów Europy, „Roczniki Filozoficzne”, 30 (1982), z. 2, s. 131–142 [sprawozdanie z międzynarodowego kolokwium na temat „Wspólne korzenie chrześcijańskie narodów Europy” (Rzym 3–7 listopada 1981 r.)].

1983

 1. Approci a Dio. L’interpretazione di Jacques Maritain, w: Jacques Maritain oggi. Atti del Convegno internazionale di studio promosso dall’Universita cattolica, Milano 1983, s. 119–124 [wspólnie z o. M. A. Krąpcem].
 2. Conoscenza mistica di Dio secondo Jacques Maritain, w: Jacques Maritain oggi. Atti del Convegno internazionale di studio promosso dall’Universita Cattolica nel centenario della nascita Milano, 20–23 ottobre 1982, a cura di V. Possenti, Milano 1983, s. 125–128 [wspólnie z o. M. A. Krąpcem].
 3. Doskonałość, w: Encyklopedia katolicka, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, t. 4, Lublin 1983, kol. 146–147.
 4. Doświadczenie religijne, w: Encyklopedia katolicka, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, t. 4, Lublin 1983, kol. 156–159.
 5. Dowody na istnienie Boga, w: Encyklopedia katolicka, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, t. 4, Lublin 1983, kol. 164–173.
 6. Dualizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 260–261.
 7. Egzemplaryzm, w: Encyklopedia katolicka, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, t. 4, Lublin 1983, kol. 733–734.
 8. Jacques Maritain dziś, „Roczniki Filozoficzne”, 31 (1983), z. 2, s. 168–170 [sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum poświęconego J. Maritainowi (Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, 20–24 października 1982 r.)].
 9. Konanie i śmierć Chrystusa radykalnym objawieniem miłosierdzia, w: Jan Paweł II, „Dives in misericordia”. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin 1983, s. 141–153.
 10. Ku jakiej przyszłości idziemy?, „Niedziela”, 26 (1983), nr 31, s. 1 i 6.
 11. Maritain, czyli jak służyć prawdzie i miłości, „Roczniki Filozoficzne”, 31 (1983), z. 2, s. 33–45; toż w: „Tygodnik Powszechny”, 1983, nr 6, s. 1 i 4.
 12. Matka Urszula Ledóchowska, czyli życie dla innych, „Tygodnik Powszechny”, 1983, nr 24, s. 1 i 5.
 13. Otworzyć serce. Apostolstwo Urszuli Ledóchowskiej, „Znak”, 35 (1983), nr 7, s. 1087–1110.
 14. Popiel Antonina, w: Polski słownik biograficzny, red. E. Rostworowski, t. 18, Kraków 1983, s. 553–554.
 15. Poznanie Boga w ujęciu J. Maritaina, „Roczniki Filozoficzne”, 31 (1983), z. 1, s. 9–17 [wspólnie z o. M. A. Krąpcem].
 16. Rodzina i naród – podstawowe środowisko kulturotwórcze, „W Drodze”, (1983), nr 10, s. 58–65.
 17. Rola religii w kształtowaniu osobowego modelu kultury, „W Drodze”, (1983), nr 1–2, s. 136–144; toż w: W kierunku religijności, red. B. Bejze, Warszawa 1983, s. 283–295.
 18. Świadkowie Odkupienia znakiem dla współczesności, „Tygodnik Powszechny”, 1983, nr 45, s. 1–2.
 19. Utopia – przyszłość – nadzieja, „Znak”, 35 (1983), nr 9, s. 1355–1376.
 20. Wartości religijne w kulturze współczesnej, w: W służbie Ludowi Bożemu, red. B. Bejze, Poznań-Warszawa 1983, s. 115–127.

1984

 1. Bł. Urszula Ledóchowska – kobieta trudnych czasów, „Niedziela”, 4.03.1984, s. 6.
 2. Człowiek wobec przyszłości, „Roczniki Filozoficzne”, 32 (1984), z. 2, s. 11–33.

1985

 1. Filozofia a koncepcja i afirmacja Boga, „Roczniki Filozoficzne”, 33–34 (1985–86), z. 2, s. 15–40.

1986

 1. Działanie i duchowość błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej, w: Dialog Kościoła z kulturą, red. S. Misiniec, t. 1, Kraków 1986, s. 77–86.
 2. Filozofia religii – definicja religii, „Przegląd Katolicki”, 74 (1986), nr 35, s. 1–2.
 3. Rola religii w tworzeniu cywilizacji miłości, w: Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1986, s. 12–26.
 4. The Anthropological Bases of Religion, w: Existential Personalism, ed. by D. O. Dahlstrom, Washington 1986, s. 178–184.

1987

 1. Człowiek trudnych, ale szczęśliwych wyborów, w: Obecność, red. A. Szostek i M. Filipiak, Lublin 1987, s. 169–173 [dotyczy ks. K. Wojtyły].
 2. Człowiek – zbawcą człowieka? Uwagi o marksistowskiej teorii religii, w: W kręgu filozofii i religii, Warszawa 1987, s. 71–106; toż w: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, praca zbiorowa pod red. A. B. Stępnia, Rzym 1987, s. 169–198, Lublin 1990, s. 171–200.
 3. Czym jest i dlaczego istnieje religia, w: Religioznawstwo w katechezie, red. M. Majewski i H. Zimoń, Kraków 1987, s. 20–30.
 4. Czym jest i dlaczego istnieje religia – religia w ujęciu filozofii religii, „Ateneum Kapłańskie”, 79 (1987), s. 198–213.
 5. Czym jest religioznawstwo?, „Roczniki Filozoficzne” 35 (1987), z. 1, s. 283–292.
 6. Religia a kultura, w: Religioznawstwo w katechezie, red. M. Majewski i H. Zimoń, Kraków 1987, s. 67–75.
 7. Uleczyć osobę… Sens i wartość życia zakonnego. Rozważania dla sióstr zakonnych, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. 17, Warszawa 1987, s. 188–218.
 8. Współtwórca Wydziału – Mistrz – Przyjaciel, „Roczniki Filozoficzne”, 35 (1987) z. 1, s. 377–379; toż w: „Tygodnik Powszechny”, 1986, nr 20, s. 5 [dotyczy ks. S. Kamińskiego].

1988

 1. Religia i religioznawstwo, Lublin 1988, 447 s. [książka została wznowiona w 1992 r.].
 2. Bł. Urszula Ledóchowska – apostołka Eucharystii, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. 18, Warszawa 1988, s. 9–14.
 3. Pytanie o istnienie Boga i o możliwość ateizmu, „Zeszyty Naukowe KUL”, 31 (1988), nr 2/3, s. 3–18.
 4. Religia a kultura, w: Żeby nie ustała wiara wasza, KUL przed wizytą Ojca św. Jana Pawła II, red. J. Homerski, Lublin 1988, s. 451–463.
 5. [Wypowiedź na temat Mszy świętej] w: Czym jest dla mnie Msza święta. Ankieta Duszpasterstwa Środowisk Stwórczych w Warszawie, zebrał i posłowiem opatrzył W. Al. Niewęgłowski, Warszawa 1988, s. 144–146.

1989

 1. Nauka – światopogląd – religia, Warszawa 1989 [redaktor].
 2. Autobiogram, „Ruch Filozoficzny”, 46 (1989), nr 2, s. 193–197.
 3. Czy człowiek jest homo religiosus?, „Roczniki Filozoficzne”, 37–38 (1989–1990), z. 1, s. 239–255.
 4. Dlaczego religia? Antropologiczne podstawy religii, w: Nauka – światopogląd – religia, red. Z. J. Zdybicka, Warszawa 1989, s. 79–95.
 5. Fenomenologia religii, w: Encyklopedia katolicka, pod red. L. Bieńkowskiego [i in.], t. 5, Lublin 1989, kol. 126–128.
 6. Filozofia religii, w: Encyklopedia katolicka, pod red. L. Bieńkowskiego [i in.], t. 5, Lublin 1989, kol. 264–268.
 7. Jeszcze Polska nie zginęła dopóki kochamy, „Tygodnik Powszechny”, 1989, nr 20, s. 3–4.
 8. Dictionnaire des religions. Red. P. Poupard, Paris: Presses Uniwersitaires de France, 1984, ss. 1830, „Roczniki Filozoficzne”, 37–38 (1989–90), z. 1, s. 133–134.
 9. Rola religii w kulturze, w: Nauka – światopogląd – religia, red. Z. J. Zdybicka, Warszawa 1989, s. 95–109.
 10. Światopoglądowe wartości religii, w: Nauka – światopogląd – religia, red. Z. J. Zdybicka, Warszawa 1989, s. 57–67.

1990

 1. Bliżej Europy, „Niedziela”, 10.06.1990, s. 1 i 4.
 2. Dlaczego pytania: o istnienie Boga, o możliwość ateizmu, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. 19, Warszawa 1990, s. 173–188.

1991

 1. Person and religion: an introduction to the philosophy of religion, transl. by T. Sandok, New York 1991 [ang. przekł. książki pt.: Człowiek i religia – pozycja 83].
 2. Czy religia dopuszcza wojnę?, „Roczniki Filozoficzne”, 39–40 (1991–1992), z. 2, s. 53–67; toż w: „Zeszyty Naukowe KUL”, 34 (1991), nr 3–4, s. 107–121.
 3. Filozof wierny rzeczywistości, „Roczniki Filozoficzne”, 39–40 (1991–1992), z. 1, s. 5–13 [wspólnie z o. M. A. Krąpcem].
 4. Kultura i religia. Czy możliwa jest kultura bez religii?, w: Spór o wartości w kulturze i wychowaniu, pod red. F. Adamskiego, Kraków 1991, s. 223–236.
 5. Wiara w godność Synów Bożych w postawie ludzkiej, w: Homo meditans, red. W. Słomka, t. 6, Lublin 1991, s. 93–103.

1992

 1. Wprowadzenie do filozofii, Lublin 1992, wyd. 2, Lublin 1996 [współredaktor].
 2. Zadania filozofii we współczesnej kulturze, Lublin 1992 [redaktor].
 3. Człowiek i religia, w: Wprowadzenie do filozofii, red. M. A. Krąpiec [i in.], Lublin 1992, s. 341–385.
 4. Dlaczego religia, „Człowiek w Kulturze”, 1 (1992), s. 39–57.
 5. Drogi afirmacji Boga, w: Wprowadzenie do filozofii, red. M. A. Krąpiec [i in.], Lublin 1992, s. 272–339 [przedruk poz. 112].
 6. Marksizm bez ateizmu? Czy ateizm jest istotnym składnikiem marksizmu?, w: Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu: chrześcijanie–marksiści w Polsce, red. A. B. Stępień, T. Szubka, Lublin 1992, s. 157–175.
 7. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej KUL wobec współczesnych potrzeb intelektualnych, w: Zadania filozofii we współczesnej kulturze, red. Z. J. Zdybicka, Lublin 1992, s. 13–20.

1993

 1. Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1977, 492 s. [popr. i rozsz. wyd. pozycji 83].
 2. Czy religia dopuszcza wojnę, „Filozofia”, 27 (1993), nr 1, s. 11–25.
 3. Homo religiosus, w: Encyklopedia katolicka, pod red. J. Walkusza [i in.], t. 6, Lublin 1993, kol. 1190–1192.
 4. Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu?, w: Studia z filozofii Boga, red. B. Bejze, t. 6, Warszawa 1993, s. 274–285.
 5. Religia a polityka, „Roczniki Filozoficzne”, 41 (1993), z. 2, s. 41–58.

1994

 1. Religia a sens bycia człowiekiem, Lublin 1994 [redaktor].
 2. Czy i dlaczego politycy boją się religii?, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, oprac. red. T. Rakowski, Warszawa 1994, s. 112–117.
 3. Dlaczego kompleks feminizmu?, „Niedziela”, 6.11.1994, s. 6–7 i 13.11.1994, s. 12.
 4. Katolicki Uniwersytet Lubelski, w: Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu. Praca zbiorowa, red. B. Bejze, Warszawa 1994, s. 274–285.
 5. Ku życiu w prawdzie i miłości. Wezwanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, oprac. red. T. Rakowski, Warszawa 1994, s. 104–110.

1995

 1. Czytając „Przekroczyć próg nadziei”, Lublin 1995 [współredaktor].
 2. E l’uomo homo religiosus?, w: Discorso e verità. Scritti in onore di Francesca Rivetti Barbò a cura di Sergio Belardinelli e Gianfranco Dalmasso, Milano 1995, s. 25–38.
 3. Prawdę przypieczętował własną śmiercią, „Niedziela”, 19.03.1995, s. 7 i 9 [wspomnienie o ks. S. Zielińskim].
 4. Prawo – moralność – obyczaj – religia, w: Religia w życiu społecznym, pod. red B. Bejze, Warszawa 1995, s. 27–42.
 5. Przesłanie, które trwa, w: Czytając „Przekroczyć próg nadziei”, red. T. Styczeń i Z. J. Zdybicka, Lublin 1995 s. 5–8 [wspólnie z ks. T. Styczniem].
 6. Wielki dar Bożej Opatrzności. O swoich kontaktach z Ojcem św. mówi dla „Słowa” s. prof. Zofia Zdybicka, rozm. przepr. M. Kundzik, „Słowo”, 2–4.06.1995, s. 5.
 7. Zapomnienie Boga – zagubieniem człowieka, w: Czytając „Przekroczyć próg nadziei”, red. T. Styczeń i Z. J. Zdybicka, Lublin 1995, s. 119–131.

1996

 1. Kulturowe zawirowania wokół człowieka XX wieku, „Roczniki Filozoficzne”, 43–44 (1995–1996), z. 2, s. 55–68; toż w: „Człowiek w Kulturze” 4–5 (1995), s. 73–89.
 2. O kulturę wolności, „Przegląd Uniwersytecki”, 8 (1996), nr 5, s. 1.
 3. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej w perspektywie 50-lecia, „Przegląd Uniwersytecki”, 8 (1996), nr 3, s. 5–7 i 20.

1997

 1. Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997 [współredaktor].
 2. Stefan Swieżawski, po prostu Profesor, „Kwartalnik Filozoficzny”, 25 (1997), z. 1, s. 107–109.
 3. Przemówienie Dziekana Wydziału Filozofii KUL prof. Z. J. Zdybickiej, „Człowiek w Kulturze”, 9 (1997), s. 150–153 [jubileusz 75-lecia urodzin o. Prof. M. A. Krąpca, 23.11.1999, Promnice].
 4. Wolność ludzka i Bóg, w: Wolność we współczesnej kulturze, red. Z. J. Zdybicka [i in.], Lublin 1997, s. 665–672.

1998

 1. Freedom in Contemporary Culture. Acts of the V World Congress of Christian Philosophy Catholic University of Lublin 20–25 August 1996, vol. 1, Lublin 1998 [współredaktor].
 2. Alienacja zasadnicza: człowiek Bogiem, w: Wzloty i upadki. XXXIX Tydzień Filozoficzny KUL 3–6 marca 1997, Lublin 1998, s. 23–37.
 3. Decyzja w blasku Taboru, „Via Consecrata”, (1998), nr 2, s. 31.
 4. Mieczysław Albert Krąpiec OP, „Biuletyn Informacyjny PAN. Oddział w Lublinie”, 2 (1998), s. 6–16.
 5. Jan Paweł II – obrońca człowieka w czasach przełomu, „Ku Nowej Polsce”, 2/3 (1998), s. 5–8.
 6. Rozumiejący świadek. Pozycja Jana Pawła II w kulturze współczesnej, „Przegląd Uniwersytecki”, 10 (1998), nr 151, s. 1 i 3.
 7. Spełnianie się osoby ludzkiej w religii, w: Ratio et revelatio, red. J. Cichoń, Opole 1998, s. 53–60.
 8. Świadectwo obecności i prymatu Boga, „Via Consecrata”, (1998), nr 1, s. 31.

1999

 1. Freedom in Contemporary Culture, vol. 2, Lublin 1999 [współredaktor].
 2. Alienacja zasadnicza: człowiek Bogiem, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 8 (1999),s. 207–221
 3. Antropologiczny kontekst problemu Boga w „Fides et ratio”, „Człowiek w Kulturze”, 12 (1999), s. 191–208.
 4. Bóg czy sacrum?, w: Poznanie bytu, czy ustalanie sensów?, red. A. Maryniarczyk, M. J. Gondek, Lublin 1999, s. 189–217.
 5. Egzystencja na wzór Chrystusa, „Via Consecrata”, (1999), nr 3, s. 50.
 6. Konsekrowani jak Chrystus, „Via Consecrata”, (1999), nr 7–8, s. 49.
 7. La liberté humanaine et Dieu, w: Freedom in Contemporary Culture, ed. J. Zdybicka [i in.], vol. 2, Lublin 1999, s. 755–763.
 8. Prowadzeni przez Ducha Świętego, „Via Consecrata”, (1999), nr 1, s. 35.
 9. Religia a sztuka, „Dydaktyka Literatury”, 19 (1999), s. 9–17.
 10. Wiedza i miłość Chrystusowego krzyża, „Via Consecrata”, (1999), nr 4, s. 37.
 11. Życie konsekrowane – darem i odblaskiem Trójcy Św., „Via Consecrata”, (1999), nr 5, s. 35.
 12. Życie konsekrowane darem Trójcy Świętej, „Via Consecrata”, (1999), nr 2, s. 40.

2000

 1. Absolut, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1, Lublin 2000, s. 30–42.
 2. Archetyp, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1, Lublin 2000, s. 311–312.
 3. Ateizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1, Lublin 2000, s. 371–390.
 4. Augustyn, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1, Lublin 2000, s. 403–407 [wspólnie z o. M. A. Krąpcem].
 5. Blondel Maurice, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1, Lublin 2000 s. 594–596.
 6. Bóg, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1, Lublin 2000, s. 640–676.
 7. Czym jest i dlaczego istnieje religia, w: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. H. Zimoń, Lublin 2000, s. 53–69.
 8. Człowiek i religia, w: Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik, t. 2: Rozumieć człowieka i jego działanie, Lublin 2000, s. 171–219.
 9. Dalsza refleksja nad życiem konsekrowanym, Kraków 2000, s. 11– 59 [współautor].
 10. Drogi afirmacji Boga, w: Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik, t. 2: Rozumieć człowieka i jego działanie, Lublin 2000, s. 105–169.
 11. Drogi poznania Boga według Fides et ratio, „Studia Philosophiae Christianae”, 36 (2000), nr 2, s. 299–316.
 12. Duchowe zmagania, „Via Consecrata”, (2000), nr 10, s. 44–45.
 13. Kościół – komunia darów i misji, „Via Consecrata”, (2000), nr 4, s. 33–34.
 14. Maryja dziewica – wzór konsekracji i naśladowania Chrystusa, „Via Consecrata”, (2000), nr 1, s. 31.
 15. Powołanie do przemienionego życia, „Via Consecrata”, (2000), nr 8, s. 40–41.
 16. Religia a kultura, w: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. H. Zimoń, Lublin 2000, s. 167–183.
 17. Spełnienie się człowieka w religii, „Człowiek w Kulturze”, 13 (2000), s. 19–33.
 18. Świadkowie Ewangelii Błogosławieństw, „Via Consecrata”, (2000), nr 6, s. 120–121
 19. Świadkowie świętości, „Via Consecrata”, (2000), nr 12, s. 33–34.
 20. Twórcza wierność, „Via Consecrata”, (2000), nr 11, s. 46–47.
 21. W sercu Kościoła, „Via Consecrata”, (2000), nr 3, s. 42–43.
 22. Wiara poszukująca zrozumienia a otwarcie na kultury, w: Rozum otwarty na wiarę, red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin 2000, s. 121–135.
 23. Wierność charyzmatowi, „Via Consecrata”, (2000), nr 9, s. 38–39.
 24. Wydział Filozofii KUL w perspektywie pięćdziesięciolecia, w: Księga jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL, red. A. B. Stępień, J. Wojtysiak, Lublin 2000, s. 13–24.

2001

 1. Cecha, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2001, s. 67–68.
 2. Chrześcijańska filozofia, w: Powszechna encyklopedia filozofii, nacz. A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2001, s. 167–173 [wspólnie z o. E. I. Zielińskim].
 3. Dowody na istnienie Boga, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2001, s. 680–691.
 4. Drogi poznania Boga według encykliki Fides et ratio, „Roczniki Filozoficzne”, 48–49 (2000–2001), z. 2, s. 5–22.
 5. Filozof wierny prawdzie o rzeczywistości, w: Wierność rzeczywistości, red. Z. J. Zdybicka, Lublin 2001, s. 5–16.
 6. Geniusz kobiety w życiu konsekrowanym, „Życie Konsekrowane”, (2001), nr 3, s. 11–29.
 7. Filozofia Jana Pawła II, w: Pielgrzym nadziei, red. nacz. J. Fronczak, Warszawa 2001, s. 5–18.
 8. „Idźmy naprzód z nadzieją”, „Życie Konsekrowane”, (2001), nr 1, s. 18–24.
 9. Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. M. A. Krąpca OP, Lublin 2001 (współredaktor).
 10. Wstęp, w: K. Tomaszewicz, Miłość w szarości dnia, Warszawa 2001, s. 5–18.

2002

 1. Bóg jako recta ratio decyzyjności człowieka i podstawa wyróżnienia religii, w: Osoba i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002, s. 255–273.
 2. Eliade Mircea, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 3, Lublin 2002, s. 108–110.
 3. Fabro Cornelio, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 3, Lublin 2002, s. 358–359.
 4. Filozofia religii, w: Powszechna encyklopedia filozofii, nacz. A. Maryniarczyk, t. 3, Lublin 2002, s. 526–539.
 5. Globalizm i religia, „Człowiek w Kulturze”, 14 (2002), s. 31–41; toż w: „Roczniki Filozoficzne” 50 (2002), z. 2, s. 23–55.
 6. Posłuszeństwo jako wyraz miłości, „Życie Konsekrowane”, (2002), nr 2, s. 11–21.
 7. Problematyka Boga w myśli współczesnej, „Roczniki Filozoficzne”, 50 (2002), z. 1, s. 553–574.
 8. Religia drogą spełniania się człowieka, w: Osoba i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002, s. 93–110.
 9. Wokół myśli papieża, „Niedziela”, 14.12.2002.

2003

 1. Abym tylko miłować umiała, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 5 (2003).
 2. Apostołka nowej ewangelizacji, „Nasz Dziennik”, 17–18.05.2003.
 3. Chrześcijaństwo w kulturze Zachodu, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. P. Jaroszyński, Lublin 2003, s. 27–42.
 4. Człowiek i kultura w ujęciu Jana Pawła II, „Paedagogia Christiana”, 12 (2003), nr 2, s. 39–49.
 5. Dobra praca i piękna przyjaźń, w: Świat jako spektakl, red. W. Kaczmarek, Lublin 2003, s. 77–81.
 6. Drogi afirmacji Boga, „Dydaktyka Literatury”, 23 (2003), s. 67–78.
 7. Homo religiosus, w: Powszechna encyklopedia filozofii, nacz. A. Maryniarczyk, t. 4, Lublin 2003, s. 568–570.
 8. Maryja – wzorem konsekracji i służby, „Życie Konsekrowane”, (2003), nr 5, s. 18–25.
 9. Otworzyć serce. Apostolstwo matki Urszuli Ledóchowskiej, wyd. 2 popr., Warszawa 2003.
 10. Prawdziwy i fałszywy feminizm, „Roczniki Filozoficzne”, 51 (2003), z. 2, s. 83–102.
 11. Rola religii w kulturze współczesnej, „Człowiek w Kulturze”, 15 (2003), s. 45–66.
 12. Rozum i wiara w poznaniu Boga, w: Filozofować w kontekście teologii. Religia – Natura – Łaska, red. P. Moskal, Lublin 2003, s. 33–49.
 13. Rozumienie człowieka a wyjaśnienie faktu religii, w: Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003, s. 345–362.
 14. Święta patronka codzienności, czyli o świętości świętych i o Urszuli Ledóchowskiej, wywiad R. Paluch, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 7 (2003), s. 10–12.
 15. Un modello per santificare la grigia realta quotidiana, „L’Osservatore Romano”, 18.05.2003.

2004

 1. Drogi afirmacji Boga. Argumentacja za istnieniem Boga (4), „Dydaktyka Literatury”, 24 (2004), s. 23–36.
 2. Orsola Ledochowska. Santa dei tempi difficili e segno di speranza, trad. Z. Brzozowska, Citta del Vaticano 2004.
 3. Osoby konsekrowane w szkole Maryi – „Niewiasty Eucharystii”, „Życie Konsekrowane”, (2004), nr 2, s. 8–15.
 4. Problem antropomorfizacji metafizyki, w: Metafizyka w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2004, s. 47–471.
 5. Religia i technika, w: Kultura wobec techniki, red. P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek, Lublin 2004, s. 59–74.
 6. Religia i technika, Roczniki Filozoficzne”, 52 (2004), z. 2, s. 453–465.
 7. Świętość – spełnieniem się osoby ludzkiej,„Cywilizacja”, 10 (2004), s. 196–202.
 8. Udział filozofii w określaniu prawdy religii, w: Filozofować w kontekście teologii. Religia – natura – łaska, red. P. Moskal, Lublin 2003, s. 37–49.
 9. Wierność chrześcijaństwu, „Ethos”, 17 (2004), nr 1–2, s. 447–453.
 10. Wprowadzenie do dyskusji, w: Metafizyka w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2004, s. 291–293.

2005

 1. Analogia i partycypacja w wyjaśnieniu rzeczywistości, w: Zadania współczesnej metafizyki. Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2005, s. 87–104.
 2. Chrystus właściwą odpowiedzią na pytanie człowieka, „Ethos” R. 18 (2015), nr spec., s. [87] –93.
 3. Drogi afirmacji Boga. Argumentacja za istnieniem Boga (5), „Dydaktyka Literatury”, 25 (2005).
 4. Jan Paweł II – człowiek wielkiej modlitwy, „Życie Konsekrowane”, 2005, nr 4, s. 25–32.
 5. „Jeszcze Polska nie zginęła dopóki kochamy”. Patriotyzm św. Urszuli Ledóchowskiej, „Życie Konsekrowane”, 2005, nr 5, s. 41–50.
 6. Lubac Henri de, w: Powszechna encyklopedia filozofii, nacz. A. Maryniarczyk, t. 6, Lublin 2005, s. 529–532.
 7. Mackie John, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 6, Lublin 2005, s. 668–670.
 8. Między „fiat” a „magnifcat”, „Życie Konsekrowane”, (2005), nr 2, s. 44–50.
 9. Misja kobiety w Kościele, wywiad z A. Petrowa-Wasilewicz, „Biuletyn KAI”, 13.03.2005, s. 20–22.
 10. Pełny „zwrot antropologiczny”. Największe dokonanie Jana Pawła II, „Kwartalnik filozoficzny”, 32 (2005), z. 4, 115–136.
 11. Polka w Europie – św. Urszula Ledóchowska, Lublin 2005 [współredaktor].
 12. Transcendentne odniesienie człowieka, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 69–88.
 13. Wychowanie a religia, w: Filozofia i edukacja, P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin 2005, s. 79–85.

2006

 1. Analogia i partycypacja w wyjaśnianiu rzeczywistości, w: Philosophiae & Musiacae. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 75-lecia urodzin prof. Stanisława Ziemiańskiego SJ, Kraków 2006, s. 669–680.
 2. Człowiek i religia, Lublin 2006, 382 s. [zmienione wyd. pozycji 83].
 3. Dotykałam świętego. Wspomnienia s. prof. Zofii Zdybickiej o Janie Pawle II, rozm. A. Strzępka, „Niedziela”, 14 (2006), s. 7.
 4. Monizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, nacz. A. Maryniarczyk, t. 7, Lublin 2006, s. 354–364.
 5. Monoteizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, nacz. A. Maryniarczyk, t. 7, Lublin 2006, s. 366–368.
 6. Niestrudzony sługa prawdy, red. A. Maryniarczyk, …, M. Nawracała-Urban, Lublin 2006.
 7. O moralnym samostanowieniu osoby, w: Substancja, natura, prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006, s. 375–389.
 8. Pełna prawda o człowieku – podstawa personalizmu Jana Pawła II, „Dydaktyka Literatury”, 26 (2006), s. 5–17.
 9. Otto Rudolf Karl Ludwig, w: Powszechna encyklopedia filozofii, nacz. A. Maryniarczyk, t. 7, Lublin 2006, s. 918–921.
 10. „Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”. Entuzjazm radość w życiu osób konsekrowanych, „Życie Konsekrowane”, 2006, nr 3, s. 14–22.
 11. Religia a państwo, w: Człowiek i państwo, P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin 2006, s. 161–179.
 12. Religia a państwo, w: Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków 2006, s. 235–247.
 13. Religia a państwo, w: Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków 2006, s. 235–246.
 14. Rozumienie człowieka w ujęciu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – świadek wiary i kultury, Mińska 2009, s. 97–105 [Materiały międzynarodowego sympozjum, Mińsk 25–26 października 2006].
 15. Udział filozofii (metafizyki) w interpretacji religii, w: Metafizyka i religia, W. Kowalski, T. Obolevitch, Kraków 2006, s. 11–28.

2007

 1. Bóg czy sacrum, Lublin 2007, 241 s.
 2. Bóg – osobowa Prawda i Miłość – ostatecznym celem życia ludzkiego, „Człowiek w Kulturze”, 19 (2007), s. 111–124.
 3. Problematyka Boga w myśli H. de Lubaca, w: Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii, red. P. Moskal, Lublin 2007, s. 9–20.
 4. Partycypacja, w: Powszechna encyklopedia filozofii, nacz. A. Maryniarczyk, t. 8, Lublin 2007, s. 31–42.
 5. Prawdziwy i fałszywy feminizm, „Cywilizacja”, 21 (2007), s. 31–48.
 6. Religia, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 8, Lublin 2007, s. 720–732.
 7. Religia i polityka w encyklice Benedykta XVI „Deus caritas est”, w: Polityka a religia, P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin 2007, s. 57–75.

2008

 1. Bóg a świat, „Dydaktyka Literatury”, 28 (2008), s. 13–22.
 2. Commemoratione di Mieczysław Albert Krąpiec (25 maggio 1921 – + 8 maggio 2008), „Doctor Communis”, 1–2 (2008), s. 18–20.
 3. Człowiek trudnych, ale szczęśliwych wyborów, w: Obecność, red. nacz. A. Szostek i M. Filipiak, Lublin 2008, s. 400–409 [dotyczy ks. K. Wojtyły; rozsz. wersja artykułu z 1987 – pozycja 150].
 4. Filozofia pozwala zrozumieć sens życia, przepr. M. Jachowicz, „Wiadomości KAI”, 24.08.2008, s. 17–18.
 5. Jan Paweł II. W 30. rocznicę pontyfikatu, [aut. fot: J. Morek, S.Kamiński, J. Bortkiewicz ; aut. tekstów …, M. A. Krąpiec], Wrocław 2008, [118] s.
 6. Jan Paweł II – obrońca godności człowieka, w: Człowiek a przyroda, red. J. Michalczyk, Lublin 2008, s. 29–38.
 7. Ojciec profesor Mieczysław Krąpiec jako człowiek i filozof, „Nasz Dziennik”, 14.11.2008, s. 9.
 8. Problem ostatecznego celu życia człowieka i sposób jego realizacji, w: Spór o cel, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, s. 165–180.
 9. Rola wiary w życiu filozofa, „Nasz Dziennik”, 14.11.2008, s. 10.
 10. Wojtyła Karol (Jan Paweł II), w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 9, Lublin 2008, s. 815–822.

2009

 1. Człowiek i filozof, w: Spór o rozumienie filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009, s. 331–337.
 2. Istotny związek człowieka z kulturą w ujęciu Jana Pawła II, „Drohiczyński Przegląd Naukowy”, 1 (2009), s. 59–68.
 3. Formacja kultury filozoficznej celem „Powszechnej encyklopedii filozofii”, w: Spór o rozumienie filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009, s. 221 –225.
 4. Istotowy związek człowieka z kulturą w ujęciu Jana Pawła II, „Drohiczyński Przegląd Naukowy”, Nr 1 (2009), s. 59–68.
 5. Jan Paweł II – filozof i mistyk, Lublin 2009, 259 s.
 6. Jan Paweł II – nauczał o miłości i umiał nią żyć, „Nasz Dziennik”, 2.04.2009.
 7. Jaworski Marian, w: Powszechna encyklopedia filozofii. Suplement, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 10, Lublin 2009, s. 241–243.
 8. Karola Wojtyły zarys antropologii filozoficznej i etyki, w: Gaudium in litteris. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Arcybiskupa, Profesora Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. M. Maciołek, Lublin 2009, s. 705–715.
 9. Kto narusza „wolność religijną”?, „Cywilizacja” 31 (2009), s. 200–203.
 10. Nauczał o miłości i umiał nią żyć, rozm. przepr. A. Kruczek, „Nasz Dziennik” (2009), nr 78, s. 19.
 11. Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krąpiec – filozof i człowiek, „Zeszyty Naukowe KUL”, 52 (2009), nr 2, s. 95–104.
 12. Problem negacji Boga. Źródła współczesnego ateizmu, „Dydaktyka Literatury”, 29 (2009), s. 93–99.
 13. Rozumienie człowieka w ujęciu Jana Pawła II, w: Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II, Lublin 2009, s. 173–180.

2010

 1. Antropologia czy metafizyka, „Dydaktyka Literatury”, 30 (2010), s. 15–16.
 2. Religia w kulturze. Studium z filozofii religii, Lublin 2010, 369, [8] s.

2011

 1. Ateizm – zagrożenie dla osoby ludzkiej, „Studia Philosophiae Christianae”, 47 (2011), nr 1, s. 15–36.
 2. Mistyk na urodzajnej glebie myśliciela, „Nasz Dziennik”, (2011), nr 114, s. 16.
 3. Niestrudzony sługa prawdy, red. A. Maryniarczyk, …, M. Nawracała-Urban, wyd. 2, Lublin 2011.
 4. Transcendentne odniesienie człowieka?, w: Wychowanie osobowe, pod red. F. Adamskiego, Kraków 2011, s. 39–58.
 5. Wierny do końca, „Ethos”, R. 24 (2011), nr 3, s. 285–287.

2012

 1. Jan Paweł II dla współczesnych, „Nasz Dziennik”, (2012), nr 101, s. 18–19.
 2. Mistyka w życiu bł. Jana Pawła II. Teoria i praktyka mistyki, „Teologia i Człowiek”, 19 (2012), s. 59–71.
 3. I. Dec, Transcendencja człowieka w przyrodzie: ujęcia Mieczysława A. Krąpca i kard. Karola Wojtyły, 3 wyd., Wrocław 2011, „Zeszyty Naukowe KUL”, R. 55 (2012), nr 2, s. 123–127.

2013

 1. Karol Wojtyła. Papież Jana Paweł II z Wadowic, „Summarium”, R. 42 (2013), s. 5–26.
 2. Pomoc intelektualna Polski dla krajów Europy Wschodniej i Środkowej, „Człowiek w Kulturze”, 23 (2013), s. 209–221.
 3. Przyjaciel mądrości prawdziwej ksiądz infułat Andrzej Wawrzyniak (1936–2013), „Summarium”, R. 42 (2013), s. 143–150.
 4. Religia i religioznawstwo, Lublin 2013, 400 s.

2014

 1. Maryniarczyk, …, P. Jaroszyński, H. Kiereś, W. Dłubacz, K. Wroczyński, Atak na autorytet Ojca Krąpca, „Nasza Polska” (2014), nr 19, s. 4.
 2. Mistyka jako „twórcze istnienie człowieka na świecie”, „Ethos”, 27 (2014), nr 1, s. 51–65.

2015

 1. Jan Paweł II o potrzebie i roli filozofii w kulturze, Lublin 2015, 40 [6] s.
 2. Mokrzycki, A. Mari, J. Navarro-Valls, J. Michalik, W. Półtawska, …, A. Dyczkowski, S. Dziwisz. Mówią świadkowie życia Papieża Polaka, „Niedziela”, (2015), nr 17, s. 16–17.

2016

 1. Human experience. A ground for the affirmation of God, transl. by A. Wójtowicz, “Studia Gilsoniana”, Vol. 5 (2016), nr 1, s. 283–296.
 2. Karol Wojtyła, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. nauk. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma, Lublin 2016, s. 17–40.

2017

 1. Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem, Lublin 2017, 321 s.

 

Bibliografię opracowała Mirella Nawracała-Urban