Zadania projektu

W ramach projektu zostanie powołana seria wydawnicza zatytułowaną Filozofia klasyczna na KUL-u, w której będą ogłaszane w formie książkowej rezultaty badań.

Planowane jest wydanie 4 monografii poświęconych:

  1. koncepcji badań historyczno-filozoficznych w Lubelskiej Szkole Filozoficznej (Przemysław Gut);
  2. prezentacji nurtu personalizmu rozwijanego przez K. Wojtyłę i T. Stycznia; monografia będzie posiadała obszerną część w języku angielskim (Alfred Wierzbicki);
  3. prezentacji historyczno-problemowej Lubelskiej Szkoły Filozoficznej wraz z tłem historycznym i polemikami wewnątrz szkoły (red. Agnieszka Lekka-Kowalik, Paweł Gondek);
  4. prezentacji Lubelskiej Szkoły Filozoficznej na tle innych tradycji z oceną jej wartości w kontekście współczesności (red. Jacek Wojtysiak, Zbigniew Wróblewski, Arkadiusz Gut).

Na bazie tych monografii zostaną przygotowane 2 tomy w języku angielskim (prezentacja Filozoficznej Szkoły Lubelskiej i ocena jej osiągnięć), które będą wersją monografii (3) i (4), dostosowaną do potrzeb i zainteresowań anglojęzycznych czytelników. Te tomy zostaną wydane w formie e-booków, gdyż ta forma publikacji jest łatwo dostępna dla potencjalnych zagranicznych czytelników.

Następne 5 tomów będą poświęcone edycji prac różnych autorów związanych z Wydziałem Filozofii KUL:

  1. tom zawierający reedycję pism Dawida z Dinant Quaternuli, przygotowaną przez M. Kurdziałka wraz z edycją jego wykładów poświęconych filozofii starożytnej i średniowiecznej (Agnieszka Kijewska, Monika Komsta);
  2. krytyczne wydanie pracy M.A. Krąpca Komentarz do ksiąg Metafizyki Arystotelesa (Paweł Gondek, Anna Czajczyk);
  3. krytyczne wydanie pracy M.A. Krąpca Teodycea. Problem poznawalności istnienia Boga (Paweł Gondek, Anna Czajczyk);
  4. edycja pism S. Kamińskiego i J. Kalinowskiego (Agnieszka Lekka-Kowalik, Konrad Zaborowski);
  5. edycja pism F. Tokarza i L. Cyborana zawierających ogólny wstęp do filozofii chińskiej, oraz wybrane kwestie z filozofii indyjskiej (Maciej Zięba).

W ramach projektu zostanie przygotowana, przy współpracy z BU KUL, digitalizacja prac profesorów: Kamińskiego, Kalinowskiego, Zielińskiego, Kurdziałka, Krąpca, Borkowskiego, Wojtyły, Stycznia. Powstanie portal czy inna forma „Biblioteki Wirtualnej” (współpraca z Biblioteką Uniwersytecką), na której będą dostępne zeskanowane książki, artykuły w formacie pdf z warstwą tekstową OCR oraz materiały audio-wizualne (wspomnienia drugiego pokolenia przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej).
Zostanie utworzona strona www projektu prezentująca postęp prac w ramach projektu i rozpowszechniająca jego osiągnięcia.

Wyniki projektu będą popularyzowane również na konferencjach naukowych.