Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku

Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do humanistów. Nowy program umożliwi popularyzację dokonań wybitnych intelektualistów ostatniego stulecia.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną m.in. przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie. Uczestnicy programu otrzymają środki na przygotowanie nowych, krytycznych wydań pism polskich filozofów, teologów oraz myślicieli społecznych. Program obejmie również działania nastawione na rozpowszechnienie dzieł w domenie publicznej oraz digitalizację najnowszych zbiorów.

Do konkursu mogły być zgłoszone projekty obejmujące:

  1. opracowanie i publikację wzorcowych wydań pism polskich filozofów, teologów i myślicieli społecznych XX i XXI wieku, opatrzonych aparatem krytycznym;
  2. badania nad polską myślą filozoficzną, teologiczną i społeczną XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z myślą europejską i światową;
  3. zachowanie polskiej spuścizny filozoficznej, teologicznej oraz z zakresu myśli społecznej w domenie publicznej;
  4. prace badawcze powiązane z digitalizacją zasobów źródłowych współczesnej polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.

Wydział Filozofii KUL został Laureatem prestiżowego grantu pt. Lubelska Szkoła Filozoficzna w ramach konkursu MNiSW pt. Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Agnieszka Maria Kijewska.