Bibliografia prac O. Prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv

Prof. Edward Iwo Zieliński OFMConv
Prof. Edward Iwo Zieliński OFMConv

Bibliografia prac O. Prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv

Monografie

 • Nieskończoność bytu Bożego w filozofii Jana Dunsa Szkota, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL [dalej skrót: RW KUL] 1980, ss. 128.
 • Jednoznaczność transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota, Lublin: RW KUL, 1988, ss. 389.

Przekłady

 • Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I: Od początków do Sokratesa, Lublin: RW KUL 1993, ss. 500.
 • Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II: Platon i Arystoteles, Lublin: RWKUL 1996, ss. 600.
 • Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. III: Systemy epoki helle­nistycznej, Lublin: RW KUL 1999, ss. 568.
 • Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. IV: Szkoły epoki Cesar­stwa, Lublin: RW KUL 1999, ss. 696.
 • Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. V: Słownik, indeksy, bib­liografia, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2002, ss. 615.
 • Giovanni Reale,Myśl starożytna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
 • Giovanni Reale, Mądrość antyczna lekarstwem na zło nękające współczes­nego człowieka, [w:] Giovanni Reale, Doktor Honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin: KUL 2001, s. 13-41.
 • Giovanni Reale, Trzy paradygmaty metafizyki stworzone przez myśl grecką i chrześcijańską, „Ethos” 15 (2002), nr 3-4 (59-60), s. 20-29.
 • Thomas Alexander Szlezak, Idea Dobra jako arche w Politei Platona „Roczniki Filozoficzne” 51 (2003), z. 1, s. 403-425. [Przekład z Markiem Osmańskim].
 • Fernand van Steenberghen, Filozofia w wieku XIII, Lublin: Wydaw­nictwo KUL 2005.

Redakcja i weryfikacja przekładów

 • Św. Bonawentura. Życie i myśl, pod redakcją Stanisława Celestyna Napiór­kowskiego OFMConv, Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv, Niepokalanów-Warszawa: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 1976.
 • Jan Duns Szkot, Traktat o Pierwszej Zasadzie, przełożył, wstępem i ko­mentarzem opatrzył Tadeusz Włodarczyk, przekład przejrzał Iwo Edward Zieliński, (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa: PWN 1988.
 • Leon Veuthey, Filozofia chrześcijańska św. Bonawentury (La filosofia cristiana di San Bonaventura, Roma 1971), [w:] Z filozofii św. Augustyna
 • św. Bonawentury (Opera Philosophorum Medii Aevi, 3), Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1980, s. 255-390.
 • Leon Veuthey OFMConv, Filozofia chrześcijańska św. Bonawentury, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 1996, ss. 199.
 • Vittorio Pas sent i, Józef Tischner – kontestator tomizmu, „Zeszyty Nauko­we KUL” 27 (1984), nr 3, s. 69-77.
 • Leon Veuthey OFMConv, Jan Duns Szkot. Myśl teologiczna, przeł. Mie­czysław Kaczyński, Niepokalanów 1988. (Przedmowa do wydania polskiego, s. 5-7, oraz weryfikacja przekładu).
 • Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, przeł. Tadeusz Wło­darczyk, przekład przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył Iwo Edward Zieliński, (Biblioteka Klasyków Filozofii), Warszawa: PWN 1992.

Książki redagowane i współredagowane

 • Platon. Nowa interpretacja. Materiały z sympozjum KUL 30 listopada-grudnia 1992 r., pod red. A. Kijewskiej i E. I. Zielińskiego, Lublin: RW KUL 1993, ss. 151.
 • Saint Anselm Bishop and Thinker. Papers Read at a Conference Held in the Catholic University of Lublin on 24-26 September 1996, Edited by Roman Majeran, Edward Iwo Zieliński, Lublin: The University Press of the Catholic University of Lublin (RW KUL) 1999, ss. 372.
 • Filozofia franciszkanów, red. P. Anzulewicz, S. Napiórkowski, E. Zieliński, t. I-III, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2005.

Artykuły

 • Złota nić wiodąca do jedności, „Homo Dei” 37 (1968), s. 238-243.
 • Les questions sur les universaux de Benoit Hesse, S. Wielgus, I. E. Zieliński, „Mediaevalia Philosophorum Polonorum” 14 (1970), s. 131-153.
 • Kwestie wstępne do „Disputata in veterem artem” według Benedykta Hesse. Wydanie tekstu na podstawie rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: 2037, 2043, 2455, „Acta Mediaevalia”, t. 1, Lublin 1973, s. 159-230.
 • Dwie współczesne koncepcje filozofii św. Bonawentury, „Roczniki Filozo­ficzne” 22 (1974), z. 1, s. 13-38.
 • Die Jubiläumsfestlichkeiten zu Ehren St. Bonaventuras in Kraków 18.-24. November 1974, „Franziskanische Studien” 57 (1975), s. 284-286.
 • Interpretacje filozofii św. Bonawentury, [w:] Sw. Bonawentura. Życie i myśl, Niepokalanów-Warszawa: Wydawnictwo OO. Franciszkanów 1976, s. 7-96.
 • Bonawenturiańskie kalendarium, [w:] Sw. Bonawentura. Życie i myśl, Nie- pokalanów-Warszawa: Wydawnictwo OO. Franciszkanów 1976, s. 31-38.
 • Unendllichkeit und Identitätsaussage (praedicatio per identitatem) in Bezug auf Gott, [w:] Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Kurzfassungen der Referate, Bonn 1977, s. 180-181.
 • Nieskończoność w filozofii Jana Dunsa Szkota: rozumienie i niektóre kon­sekwencje systemowe, „Summarium” 27 (1978), s. 316-328.
 • Woluntaryzm franciszkański, „Wiadomości z Prowincji M.B.Niepokalanej OO. Franciszkanów w Polsce” 9 (1978), s. 31-38.
 • Unendllichkeit und Identitätsaussage (praedicatio per identitatem) in Bezug auf Gott, [w:] Miscellanea Mediaevalia, Band 13/2: Sprache und Er­kenntnis im Mittelalter, Berlin: Walter de Gruyter 1981, s. 999-1002.
 • Möglichkeit und Grenzen der natürlichen Erkanntnis Gottes bei Johannes Duns Scotus, „Wissenschaft und Weisheit” 48 (1985), s. 17-32.
 • Kontekst i funkcja teorii jednoznaczności pojęć transcendentalnych u Jana Dunsa Szkota [błąd w tytule – powinno być: Kontekst i funkcja teorii pojęć jednoznaczności transcendentalnych…] [referat wygłoszony pod­czas VI Międzynarodowego Kongresu Szkotystycznego, Kraków 22-26 IX 1986], „Studia Franciszkańskie” 3 (1988), s. 155-170.
 • Glosa do obrazu filozofii Jana Dunsa Szkota zarysowanego w „Historii filozo­fii” Władysława Tatarkiewicza, [w:] Studia z filozoficznej tradycji chrześci­jaństwa, pod redakcją Macieja Manikowskiego, Wrocław 1988, Wydawni­ctwo Uniwersytetu Wrocławskiego, „Filozofia” 28 (1998), s. 183-197. ????
 • Anzelm jako poprzednik Jana Dunsa Szkota w teorii jednoznaczności transcen- dentelnej, [w:] Saint Anselm Bishop and Thinker. Papers Read at a Con­ference Held in the Catholic University of Lublin on 24-26 September 1996, Edited by Roman Majeran, Edward Iwo Zieliński, Lublin: The University Press of the Catholic University of Lublin (RW KUL) 1999, s. 297-321.
 • Współtwórca polskiej mediewistyki [o ks. prof. Marianie Kurdziałku], „Roczniki Filozoficzne” 37 (1989-1990), z. 1, s. 5-26.
 • [Wykład bez tytułu o poznaniu Boga u Jana Dunsa Szkota w ramach serii wykładów noszących wspólny tytuł]: O filozoficznym poznaniu Boga dziś, red. bp Bohdan Bejze, Warszawa: ATK 1992, s. 120-141.
 • Giovanniego Reale nowa interpretacja myśli Platona, [w:] Platon. Nowa in­terpretacja. Materiały z sympozjum KUL 30 listopada – 2 grudnia 1992 r., pod red. A. Kijewskiej i E. I. Zielińskiego, Lublin: RWKUL 1993, Lub­lin: RWKUL 1993, s. 9-25.
 • Aristotele ed Aristotelismo all’universita Cattolica polacca di Lublino, [w:] Aristotele. Perche la metafisica. Studi su alcuni concetti-chiave della „filosofia prima ” aristotelica e sulla storia dei loro influssi a cura di Adriano Bausola e di Giovanni Reale, Milano: Vita e Pensiero 1994, s. 507-525.
 • Mistrz i Nauczyciel [o prof. Stefanie Swieżawskim], „Kwartalnik Filo­zoficzny” 25 (1997), z. 1, s. 110-112.
 • Od nauki do mądrości. Krótka refleksja nad dziełem ks. prof. Mariana Kur- działka, „Studia Podlaskie” 13 (1998), nr 2 (12), s. 139-146 (wyszło dru­kiem w 2000 r.).
 • Błogosławiony Jan Duns Szkot – myśliciel trudnej syntezy, „Lignum Vitae” 1 (2000), s. 71-85.
 • Klasyczno-filozoficzne tło refleksji Luigi Giussaniego, [w:] Wychowanie czło­wieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego” Luigi Giussaniego w kształ­towaniu osoby, Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ 2001, s. 39-42.
 • Laudacja, [w:] Giovanni Reale, Doktor Honoris causa Katolickiego Uniwer­sytetu Lubelskiego, Lublin: KUL 2001, s. 5-12.
 • Giovanniego Reale spojrzenie na rozwój myśli filozoficznej starożytności [referat na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Lublin, 19 XII 2002 r.], „Summarium” 30-31 (2001-2002), s. 87-99.
 • Jana Dunsa Szkota rozumienie metafizyki i jej przedmiotu, [w:] Metafizyka w filozofii, (Zadania współczesnej metafizyki, 6), Lublin 2004, s. 129-143.
 • Problem emanacjonizmu w filozofii Plotyna, [w:] Analogia w filozofii, red. naukowa A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Skrzydlewski, (Zadania współczesnej metafizyki, 7), Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2005, s. 273-285.
 • Istota wolności: Anzelm – Plotyn – Augustyn – Jan Duns Szkot, [w:] Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, red. Wiesława Sajdek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 39-56.
 • Miejsce szkoły franciszkańskiej w doktrynalnych nurtach średniowiecza, [w:] Filozofia franciszkanów, t. I, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Fran­ciszkanów 2005, s. 25-40.
 • Różne metafizyki, a ten sam Bóg. Augustyn – Tomasz z Akwinu – Jan Duns Szkot, [w:] Filozofia franciszkanów, t. II, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2005, s. 7-24.
 • Chrystus nie jest zbawcą abstrakcyjnej ludzkości, lecz każdego z nas z osob­na, [w:] Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga Pa­miątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 23-26.
 • Laudacja wygłoszona na posiedzeniu TN KUL dnia 30.03. 2006 z okazji przyznania prof. Juliuszowi Domańskiemu nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego, [w:] Juliusz Domański, Użytkownicy i badacze dzie­dzictwa kultury antycznej, czyli o różnicy między humanizmem a humanistyką, Lublin: TN KUL 2007, s. 7-18.

Recenzje

 • Rolf Dietrich, Plotin. Die Gross-Schrift III, 8 – V, 5 – II, 9, Berlin 1970, „Studia Philosophiae Christianae” 7 (1971), z. 2, s. 351-352.
 • Ferre, Basic Modrn Philosophy of Religion, New York 1967, „Studia Philosophiae Christianae” 8 (1972), z. 1, s. 268-275.
 • Beierwaltes, Platonismus und Idealismus, Frankfurt am Main 1972, „Studia Philosophiae Christianae” 10 (1974), s. 245-248.
 • Veuthey,La filosofia cristiana di San Bonaventura,Roma 1971, „Stu­dia Philosophiae Christianae” 10 (1974), s. 248-253.
 • M. Bonansea, Man and His Approach to God in J. Duns Scotus, New York-London 1983, „Roczniki Filozoficzne” 32 (1984), z. 1, s. 227-235.
 • Camille Be rube, De l’homme a Dieu selon Duns Scot, Henri de Gnad et Olivi, Roma 1983, „Roczniki Filozoficzne” 32 (1984), z. 1, s. 221-227.

Hasła encyklopedyczne

 • Blount Charles, [w:] Encyklopedia Katolicka [dalej skrót: EK], t. II, Lublin: TN KUL 1976, kol. 665.
 • Boecjusz z Dacji, [w:] EK t. II, kol. 706.
 • Bonawentura Św., [w:] EK t. II, kol. 780-785.
 • Bonawentura z Peragi, [w:] EK t. II, kol. 788.
 • Bruno Giordano, [w:] EK t. II, kol. 1107-1109 (współautor).
 • Cabet Etienne, [w:] EK t. II, kol. s. 1267.
 • Chrześcijańska filozofia, [w:] EK t. III, Lublin: TN KUL 1979, kol. 391-396 (współautor).
 • Collingwood, [w:] EK t. III, kol. 544-545.
 • Complutenses, [w:] EK t. III, kol. 564.
 • Conimbricenses, [w:] EK t. III, kol. 576-577.
 • Corollarium, [w:] EK t. III, kol. 593.
 • Croce Benedetto, [w:] EK t. III, kol. 633-636.
 • Descartes Rene, [w:] EK t. III, kol. 1192-1196 (współautor).
 • Duns Szkot Jan, [w:] EK t. IV, Lublin: TN KUL 1983, kol. 354-361.
 • Eriugena Jan Szkot, [w:] EK t. IV, kol. 1088-1091.
 • Franciszkańska szkoła, [w:] EK t. V, Lublin: TN KUL 1989, kol. 566-568.
 • Duns Szkot, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii [PEF], red. A. Mary- niarczyk [i in.], t. II, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2001, s. 745-754.
 • Fides quaerens intellectum, [w:] PEF t. III, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2002, s. 29.
 • Platon, [w:] PEF t. VIII, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, s. 265-272.
 • Platonizm, [w:] PEF t. VIII, s. 272-275.

Prace oddane do druku

 • Referat: Sogni di un minimalista di periferia wygłoszony w Pontificia Fa- colta Teologica „San Bonaventura” (Seraphicum) w Rzymie podczas sympozjum poświęconego stuleciu istnienia Wydziału – Cento anii di vita accademica (1905-2005), które odbyło się w dniach 10-12 października 2005 r.
 • Tłumaczenie książki: Coloman E. Viola, Anzelm z Aosty. Wiara i szukanie zrozumienia (Anzelmo d’Aosta. Fede e ricerca dell’intelligenza, Milano: Jaca Book 2000, ss. 158) (przyjęte do druku w Wydawnictwie KUL).
 • Tłumaczenie książki: Joseph Rat zing er, Świętego Bonawentury teologia historii (Die Geschichtstheologie des heiligen Bonawentura, München­Zürich: Schnell & Steinem 1959, ss. XXIII, 167) (przyjęte do druku w Wydawnictwie KUL).

 

Opracowała Agnieszka Kijewska

 

A. Kijewska, Bibliografia prac o. prof. Edwarda I. Z. OFMConv, Roczniki Filozoficzne 56 (2008) nr 2, 23–29

 

Edward Iwo Zieliński

Boży Rzemieślnik – Edward Iwo Zieliński OFMConv (1939-2010)

Edward Iwo Zieliński

Jeden z dawnych mistrzów. Biogram Naukowy Prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv

Bibliografia prac O. Prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv