Uzasadnienie podjęcia projektu

Osiągnięcia Lubelskiej Szkoły Filozoficznej stanowią ważną część dziedzictwa polskiej myśli filozoficznej. Dokonania przedstawicieli tej szkoły zostały jedynie w części opracowane: wydano większość dzieł M. A. Krąpca, T. Stycznia, J. Kalinowskiego, S. Kamińskiego czy K. Wojtyły. W ramach projektu chcemy wydać te niezwykle wartościowe prace pozostające wciąż w rękopisie. Opublikowane teksty przedstawicieli LSF pozostają niejednokrotnie trudno dostępne, dlatego ich upowszechnieniu służyć ma digitalizacja, dokonywana przy współpracy z Biblioteką Uniwersytecką KUL. Ważnym elementem projektu jest zebranie osiągnięć przedstawicieli szkoły (monografia pod redakcją A. Lekkiej-Kowalik i P. Gondka) i ich krytyczna analiza na tle innych nurtów filozofii współczesnej (monografia pod redakcją J. Wojtysiaka, Z. Wróblewskiego i A. Guta).

Ma to pokazać jedność, oryginalność i unikalność szkoły, jak i różnorodność, a nawet odrębność stanowisk zajmowanych przez poszczególnych jej przedstawicieli w kwestiach szczegółowych. w ten sposób zamierzamy poddać wszechstronnej analizie naukowej dorobek grupy myślicieli związanych w drugiej połowie wieku XX z Wydziałem Filozofii KUL. Samo pojęcie Lubelska Szkoła Filozoficzna funkcjonuje już w literaturze polskiej i obcej (…), ale poglądy przedstawicieli tej szkoły nie doczekały się do tej pory krytycznego opracowania.