Opis projektu

Projekt badawczy Lubelska Szkoła Filozoficzna (LSF) ma za cel opracowanie i udostępnienie osiągnięć najwybitniejszych przedstawicieli filozoficznej szkoły lubelskiej i tych badaczy, którzy w ten lub inny sposób byli związani w okresie powojennym (od 1946 roku) z Wydziałem Filozofii na KUL-u. Należy pokreślić, że w tym okresie wytworzyło się w Lublinie unikalne środowisko filozoficzne, którego przedstawiciele, związani głównie z nurtem tomizmu egzystencjalnego (M. A. Krąpiec, Z. J. Zdybicka, S. Swieżawski), czerpali również inspirację z innych nurtów (np. fenomenologii, filozofii analitycznej) i szkół filozoficznych (K. Wojtyła, J. Gałkowski, A. B. Stępień) oraz rozwijali pogłębione badania historyczno-filozoficzne (M. Kurdziałek, S. Swieżawski, F. Tokarz) oraz logiczno-metodologiczne (S. Kamiński, J. Kalinowski, L. Borkowski). Część pism przedstawicieli tego środowiska została już wydana (M. A. Krąpiec, T. Styczeń) i te teksty staną się przedmiotem krytycznej analizy, zwłaszcza w kontekście dyskusji i polemik toczonych wówczas na gruncie filozofii polskiej. Niektóre jednak, niezwykle wartościowe teksty, pozostają wciąż w rękopisie (M. Kurdziałek, M. A. Krąpiec, S. Kamiński), dlatego poprzez ich krytyczną edycję, chcielibyśmy je udostępnić polskiemu czytelnikowi. Część tekstów, jakkolwiek została ogłoszona drukiem, pozostaje wciąż trudno dostępna z racji ograniczonego nakładu ich wydania względnie rozproszenia (np. prace S. Kamińskiego, J. Kalinowskiego, E. I. Zielińskiego), dlatego zamierzamy – przy współpracy z Biblioteką Uniwersytecką KUL – dokonać ich digitalizacji.

Te i inne zaplanowane działania mają na celu ukazanie, iż w ciągu ostatnich 70 lat na Wydziale Filozofii powstało środowisko filozoficzne, którego dokonania stanowią wartościową część dziedzictwa polskiej myśli filozoficznej. Proponowany projekt ma na celu pokazanie – poprzez wszechstronną naukową analizę – najważniejszych linii rozwoju tej szkoły, źródeł inspiracji, polemik i dróg oddziaływania także dzisiaj.

Efektem projektu ma być cykl 9 książek opublikowanych w Wydawnictwie KUL w ramach serii Filozofia klasyczna na KUL-u. Jedna książka będzie edycją dwujęzyczną. Ponadto dalsze dwie prace poświęcone bezpośrednio Lubelskiej Szkole Filozoficznej zostaną przygotowane w języku angielskim i udostępnione w formie elektronicznej (e-booki). Oprócz tego w ramach projektu przewidziana jest digitalizacja tekstów oraz popularyzacja wyników projektu w wersji elektronicznej.