Zofia Józefa Zdybicka. Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne

Zofia J. Zdybicka prowadziła szeroką działalność dydaktyczną. Jej niejako „koronne” zajęcia, to wykłady kursoryczne i monograficzne z filozofii Boga i filozofii religii a także proseminarium, seminarium magisterskie i doktorskie z filozofii Boga i religii. Prowadziła też zajęcia z metafizyki, antropologii i etyki. Wykładała wstęp do filozofii i główne problemy filozofii.

Wygłosiła referaty i odczyty na wielu konferencjach, sympozjach i kongresach o zasięgu nie tylko krajowym, ale także międzynarodowym a nawet światowym. Wypromowała około 100 magistrów i 28 doktorów, z których kilku uzyskało stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora.

Pod jej kierunkiem przygotowano i obroniono następujące rozprawy doktorskie (w porządku alfabetycznym):

 • BOUŻYK Maria: Dlaczego mit? Próba wyjaśnienia współczesnego renesansu mitu, (obrona 30 IV 1992).
 • DŁUBACZ Włodzimierz: Zagadnienie pierwszego poruszyciela w filozofii Arystotelesa, (14 X 1989).
 • FILIPKOWSKI Janusz: Koncepcja nadziei w filozofii św. Tomasza z Akwinu,    (7 V 1999).
 • GAZDA Jadwiga: Świętość a piękno. Próba ustalenia wzajemnych relacji, (26 XI 1999).
 • GARDYASZ Adam [ks.]: Transcendencja i immanencja Boga w świecie w ujęciu przedstawicieli filozofii procesu, (13 VI 2003).
 • KAWALEC Anna: Teatr jako znak osobowy człowieka. Studium filozoficzne, (15 XII 2000)
 • KILISZEK Marek [ks.]: Filozofia religii Iana Thomasa Ramseya. (24 IV 1981).
 • KŁOCZOWSKI Andrzej [ks.]: Filozoficzny kontekst rozumienia religii w “Istocie chrześcijaństwa” Ludwika Feuerbacha, (28 IV 1975).
 • KOWALSKI Wojciech [ks.]: Filozoficzne podstawy poznania Boga w ujęciu Kazimierza Kłósaka, (30 IX 1997).
 • KUNICKI Zdzisław [ks.]: Etienne Gilsona interpretacja filozoficznego poznania Boga, (9 VI 1995).
 • ŁONIEWSKI Janusz [ks.]: Transcendentalność bytu jako podstawa czwartej drogi św. Tomasza, (25 X 1983).
 • ŁOPAT Jerzy: Rozumienie natury boskiej u św. Bonawentury, (04 IV 2001)
 • ŁYSKAWKA Alicja: Deifikacja człowieka jako forma alienacji, (13 XII 2002)
 • MAZANKA Paweł [ks.]: Bernarda Weltego rozumienie religii w świetle jego filozofii religii, (24 I 1994).
 • MICHAŁEK Tadeusz [ks.]: Jacques Maritaina koncepcja “szóstej drogi”, (11 X 1994).
 • MOSKAL Piotr [ks.]: Problem filozofii dziejów. Próba rozwiązania w świetle filozofii bytu, (18 X 1990).
 • PAWLAK Zdzisław [ks.]: Filozoficzne implikacje poglądów Mircea Eliadego na strukturę religii, (23 II 1974).
 • PTASZEK Robert: Filozoficzne implikacje współczesnych polskich koncepcji religii, (14 IV 1999).
 • RZĄSA Franciszek [ks.]: Argumentacja za istnieniem Boga z przyczynowości sprawczej u polskich neoscholastyków na przełomie XIX i XX wieku, (24 IX 1979).
 • SOCHOŃ Jan [ks.]: „Trudny ateizm”. Etienne Gilsona wizja ateizmu, (25 IV 1991).
 • SOŁTYS Andrzej, [ks.]: Natura Boga w interpretacji przedstawicieli tomizmu egzystancjalnego, (10 IV 2002).
 • STÓJ Stanisław Wojciech [ks.]: Relacja świata do Boga według Bonawentury, (16 XI 1982).
 • SZUMIŁ Halina Irena: Religijne a filozoficzne poznanie Boga w polskiej powojennej literaturze filozoficznej (1945 – 1974), (30 VI 1977).
 • SZUREK Wiesław [ks.]: Religia a kultura w filozofii Leszka Kołakowskiego, (30 IX 1980).
 • TALIK Tadeusz [ks.]: Doświadczenie religijne. Koncepcja Johna Edwina Smitha, (26 VI 1990).
 • TUPIKOWSKI Jerzy [ks.]: Relacje między światem a Bogiem w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i A. N. Whiteheada, (8 X 1999).
 • WOJNICKI Tadeusz: Szkoła historyczno-religijna (Religiousgeschichtliche Schule). (Analiza i jej metody), (17 I 1977).
 • ZAŁOSKA Jurij: Koncepcja filozofii religii w Filozoficznej Szkole Lubelskiej (12 VI 2003).

Listę wypromowanych doktorów opracował Robert Ptaszek